دوشنبه ۵ مهر ۱۳۹۵

انّما المؤمنون الّذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم و اذا تليت عليهم اياته زادتهم ايماناً و علي ربّهم يتوكّلون الّذين يقيمون الصّلوه و ممّا رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقّاً لهم درجات عند ربّهم و مغفره و رزق كريم.

مؤمنان كساني هستند كه هر گاه خدا نزد آنها ياد شود دلهاي آنها مي ترسد و هر گاه آيات خدا بر آنها تلاوت شود ايمانشان بيشتر ميگردد و بر پروردگار خود توكل ميكنند، آنان كه نماز را بپا ميدارند و از آنچه به آنها داده ايم انفاق ميكنند و مؤمنان حقيقي آنها هستند، براي آنان درجات (فوق العاده اي) نزد پروردگارشان است و براي آنها آمرزش و روزي بي نقص و عيب است. «انفال ، ۲ و ۳ و ۴»

در اين آيات خداوند به پنج قسمت از صفات برجسته مؤمنان اشاره كرده كه سه قسمت آن جنبه روحاني و معنوي و باطني دارد و دو قسمت آن جنبه علمي و خارجي سه قسمت اول عبارتند از احساس مسئوليت و تكامل ايمان و توكل و دو قسمت ديگر عبارتند از:(ارتباط با خدا) و (ارتباط و پيوند با خلق خدا).

نخست ميگويد: مؤمنان تنها كساني هستند كه هر وقت نام خدا برده شود دلهاي آنها به خاطر احساس مسئوليت در پيشگاهش ترسان ميگردد

انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله و جلت قلوبهم.

پس از ذكر اين سه قسمت از صفات روحاني و نفساني مؤمنان راستين ميگويد: آنها در پرتو احساس مسئوليت و درك عظمت پروردگار و همچنين ايمان فزاينده و بلندنگري توكل از نظر عمل داراي دو پيوند محكمند. پيوند و رابطه نيرومندي با خدا و پيوند و رابطه نيرومندي با بندگان خدا.

آنها كساني هستند كه نماز را (كه مظهر رابطه با خداست) برپا ميدارند و از آنچه به آنها روزي دادهايم در راه بندگان خدا انفاق ميكنند.

الذين يقيمون الصلوه و مما رزقناهم ينفقون.

تعبير به اقامه نماز (به جاي خواندن نماز) اشاره به اين است كه نه تنها خودشان نماز ميخوانند بلكه كاري ميكنند كه اين رابطه محكم با پروردگار همچنان و در همه جا برپا باشد و تعبير مما رزقناهم (از آنچه به آنها روزي دادهايم) تعبير وسيعي است كه تمام سرمايه هاي مادي و معنوي را در بر ميگيرد. آنها نه تنها از اموالشان بلكه از علم و دانششان از هوش و فكرشان از موقعيت و نفوذشان و از تمام مواهبي كه در اختيار دارند در راه بندگان خدا مضايقه نمي كنند.دسته بندی مطلب : دیدگاه قرآن کریم
درباره ما

نماز آرام بخش ترین معجون هستی است که روان آدمیان را مشحون از صلابت و رضا می کند. نماز گواراترین شربت آسمانی است که هیچ مائده ای با آن برابری نمی کند. نماز سبزینه ی نیاز است و آبرو که در آن ذره ای از خلش و خفت وجود ندارد. و در یک کلام نماز تابش آفتاب جمال خدا بر کویر هیات انسانی است.

ذکر امروز

آیه امروز
اوقات شرعی

جشنواره نماز