الّذين اذا ذكر الله و جلت قلوبهم و الصّابرين علي ما اصابهم و المقيمي الصّلوه و ممّا رزقناهم ينفقون.

همانها كه وقتي نام خدا برده مي شود دلهايشان مملو از خوف پروردگار ميگردد و آنها كه در برابر مصائبي كه به آنان ميرسد شكيبا و استوارند و آنها كه نماز برپا ميدارند و از آنچه روزيشان داديم انفاق ميكنند. «حج ، ۳۵»

در آيه صفات (مخبتين،تواضع كنندگان) را در چهار قسمت كه دو قسمت جنبه معنوي و رواني دارد و دو قسمت جنبه جسماني توضيح ميدهد:

نخست ميگويد:آنها كساني هستند كه وقتي نام خدا برده ميشود دلهايشان مملو از خوف پروردگار ميگردد (الذين اذا ذكر الله و جلت قلوبهم).

نه اين كه از غضب او بي جهت بترسند، و نه اين كه در رحمت او شكّ و ترديد داشته باشند، بلكه اين ترس به خاطر مسئوليت هايي است كه بر دوش داشتند و شايد در انجام آن كوتاهي كرده اند. اين ترس به خاطر درك مقام با عظمت خدا است كه انسان در مقابل عظمتش خائف ميگردد.

ديگر اين كه (آنها در برابر حوادث دردناكي كه در زندگي شان رخ ميدهد صبر و شكيبايي پيش ميگيرند) ،(و الصابرين علي ما اصابهم).

عظمت حادثه هر قدر زياد و ناراحتي آن هر قدر سنگين باشد در برابر آن زانو نمي زنند، خونسردي خود را از دست نميدهند، از ميدان فرار نمي كنند، مأيوس نمي شوند، لب به كفران نمي گشايند و خلاصه ايستادگي مي كنند و پيش ميروند و پيروز مي شوند.

سوم و چهارم اين كه (آنها نماز را برپا ميدارند و از آنچه به آنها روزي دادهايم انفاق ميكنند) ،(والمقيمي الصلوه ومما رزقناهم ينفقون).

از يك سو ارتباطشان با خالق جهان محكم است و از سوي ديگر پيوندشان با خلق خدا مستحكم.

و از اين توضيح به خوبي روشن مي شود كه مسأله اخبات و تسليم و تواضع كه اوصاف ويژه مؤمنان است تنها جنبه دروني ندارد بلكه بايد آثار آن در همه اعمال ظاهر و آشكار شود.[۱]

 

[۱] . تفسير نمونه، ج ۱۴، ص ۱۰۴ ـ ۱۰۳٫دسته بندی مطلب : دیدگاه قرآن کریم
درباره ما

نماز آرام بخش ترین معجون هستی است که روان آدمیان را مشحون از صلابت و رضا می کند. نماز گواراترین شربت آسمانی است که هیچ مائده ای با آن برابری نمی کند. نماز سبزینه ی نیاز است و آبرو که در آن ذره ای از خلش و خفت وجود ندارد. و در یک کلام نماز تابش آفتاب جمال خدا بر کویر هیات انسانی است.

ذکر امروز

آیه امروز
اوقات شرعی

جشنواره نماز