جمعه ۹ مهر ۱۳۹۵

ربّنا انّي اسكنت من ذرّيتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرّم ربّنا ليقيموا الصّلوه فاجعل أفئدهً من النّاس تهوي اليهم و ارزقهم من الثّمرات لعلّهم يشكرون.

پروردگارا من بعضي از فرزندانم را در سرزمين بي آب و علفي در كنار خانه اي كه حرم تو است ساكن ساختم تا نماز را برپاي دارند تو قلب هاي گروهي از مردم را متوجّه آنها ساز و از ثمرات به آنها روزي ده شايد آنان شكر تو را بجاي آورند.«ابراهيم ، ۳۷»

در اين آيه گوشه اي از دعاها و خواسته هاي ابراهيم بنده مقاوم و شاكر خدا را بيان ميكند. تا سرمشق و الگويي براي آنها كه ميخواهند از نعمت هاي الهي بهترين بهره را بگيرند.

و چنين دعا و نيايش خود را بيان ميكند: اي پروردگارا من بعضي از فرزندانم را در سرزمين فاقد هر گونه زراعت و آب و گياه نزد خانهاي كه حرم تو است گذاشتم تا نماز را برپاي دارند.[۱]

مراد ابراهيم ـ عليه السّلام ـ از ذريه اش همان اسماعيل و فرزنداني است كه از وي پديد مي آيند، نه اسماعيل به تنهايي براي اين كه دنبالش گفته است (ربّنا ليقيموا الصّلوه) پروردگارا تا نماز به پاي بدارند، و اگر اسماعيل به تنهايي مقصود بود نمي بايست لفظ جمع بكار برد.

و اين كه گفته است:(ربنا ليقيموا الصلاه) منظورش بيان غرض خود از اسكان اسماعيل و مادرش ميباشد كه به انضمام جمله قبليش (بواد غير ذي زرع)، و جمله اي كه دنبال آن آورده و گفت (فاجعل افئده من النّاس تهوي اليهم و ارزقهم من الثمرات) اين معنا را افاده ميكند: كه اگر در ميان نقاط مختلف زمين نقطه اي غير قابل كشت و خالي از امتعه و زندگي، يعني آب گوارا و روئيدني هاي سبز و خرم و درختان زيبا، و هواي معتدل، و خالي از مردم را اختيار كرد براي اين بوده كه ذريهاش در عبادت خدا خالص باشند و شواغل دنيا دل هايشان را مشغول نسازد.[۲]

پی نوشت ها :
[۱] . نمونه، ج ۱۰، ص ۳۶۲٫
[۲] . الميزان، ج ۱۲، ص ۱۱۱٫دسته بندی مطلب : دیدگاه قرآن کریم
درباره ما

نماز آرام بخش ترین معجون هستی است که روان آدمیان را مشحون از صلابت و رضا می کند. نماز گواراترین شربت آسمانی است که هیچ مائده ای با آن برابری نمی کند. نماز سبزینه ی نیاز است و آبرو که در آن ذره ای از خلش و خفت وجود ندارد. و در یک کلام نماز تابش آفتاب جمال خدا بر کویر هیات انسانی است.

ذکر امروز

آیه امروز
اوقات شرعی

جشنواره نماز