چهارشنبه ۷ مهر ۱۳۹۵

التّائبون العابدون الحامدون السّائحون الرّاكعون السّاجدون الامرون بالمعروف و النّاهون عن المنكر و الحافظون لحدود الله و بشّر المؤمنين.

مؤمنان كساني هستند كه توبه كنندگان و عبادت كنندگان و سپاس گويان و سياحت كنندگان و ركوع كنندگان و سجده آوران و آمران به معروف و نهي كنندگان از منكر و حافظان حدود (و مرزهاي) الهي و بشارت بده مؤمنان را. «توبه ، ۱۱۲»

در اين آيه مورد بحث مؤمنان را كه فروشندگان جان و مال به خدا هستند با نه صفت بارز معرفي ميكند.

۱ـ آنها توبه كارانند و دل و جان خود را به وسيله آب توبه از آلودگي گناه شستشو مي دهند. (التائبون).

۲ـ آنها عبادت كارانند و در پرتو راز و نياز با خدا و پرستش ذات پاك او خودسازي مي كنند. (العابدون).

۳ـ آنها در برابر نعمتهاي مادي و معنوي پروردگار سپاس ميگويند (الحامدون).

۴ـ آنها از يك كانون عبادت و پرستش به كانون ديگري رفت و آمد دارند (السائحون).

و به اين ترتيب برنامه هاي خودسازي آنان در پرتو عبادت در محيط محدودي خلاصه نمي شود و به افق خاصي تعلق ندارد بلكه همه جا كانون عبوديت پروردگار و خودسازي و تربيت براي آنها است و هر كجا درسي در اين زمينه باشد طالب آنند.

۵ـ آنها كه در برابر عظمت خدا ركوع ميكنند. (الراكعون).

۶ـ آنها كه سر بر آستانش مي سايند و سجده مي آورند. (الساجدون).

۷ـ آنها كه مردم را به ني كيها دعوت ميكنند (الامرون بالمعروف)

۸ـ آنها كه تنها به وظيفه دعوت به نيكي قناعت نميكنند بلكه با هر گونه فساد و منكري مي جنگند. (و الناهون عن المنكر)

۹ـ و آنها كه پس از اداي رسالت امر به معروف و نهي از منكر، به آخرين و مهمترين وظيفه اجتماعي خود يعني حفظ حدود الهي، و اجراي قوانين او، و اقامه حق و عدالت قيام ميكنند. (و الحافظون لحدود الله)

پس از ذكر اين صفات نه گانه، خداوند بار ديگر چنين مؤمنان راستين و تربيت يافتگان مكتب ايمان و عمل را تشويق ميكند، و به پيامبرش ميگويد( اين مؤمنان را بشارت ده) (و بشر المؤمنين).

و از آنجا كه متعلق بشارت ذكر نشده و يا به تعبير ديگر بشارت به طور مطلق آمده است، مفهوم وسيعي را مي فهماند كه هر خير و سعادتي را در بر ميگيرد، يعني آنها را به هر خير و هر سعادت و هر گونه افتخار بشارت ده.

توجه به اين نكته نيز لازم است كه قسمتي از اين صفات نه گانه (شش صفت اول) مربوط به جنبه هاي خودسازي و تربيتي افراد است، و قسمت ديگري (دو صفت هفتم و هشتم) به وظائف حساس اجتماعي و پاكسازي محيط جامعه اشاره ميكند، و آخرين صفت حكايت از مسؤوليت هاي همگاني در مورد تشكيل حكومت صالح و شركت فعالانه در مسائل مثبت سياسي دارد.[۱]

[۱] . تفسير نمونه، ج ۸، ص ۱۵۱ ـ ۱۵۳٫دسته بندی مطلب : دیدگاه قرآن کریم
درباره ما

نماز آرام بخش ترین معجون هستی است که روان آدمیان را مشحون از صلابت و رضا می کند. نماز گواراترین شربت آسمانی است که هیچ مائده ای با آن برابری نمی کند. نماز سبزینه ی نیاز است و آبرو که در آن ذره ای از خلش و خفت وجود ندارد. و در یک کلام نماز تابش آفتاب جمال خدا بر کویر هیات انسانی است.

ذکر امروز

آیه امروز
اوقات شرعی

جشنواره نماز