جمعه ۲ مهر ۱۳۹۵

و الّذين استجابوا لربّهم و اقاموا الصّلواه و اَمرهم شوري بينهم و ممّا رزقناهم ينفقون.

و كساني كه دعوت پروردگار خود را اجابت نموده و نماز بپا ميدارند و امورشان در بينشان به مشورت نهاده ميشود، و از آنچه روزيشان كردهايم انفاق ميكند.«شوري ، ۳۷»

«و اقاموا الصّلوه»

اگر بعد از آن در بين همه تكاليف الهي نام نماز را برد و فرمود و نماز بپا ميدارند از باب ذكر خاص بعد از عام است به خاطر اهميت و شرافتي كه در خصوص فرد نامبرده هست.[۱]

مرحوم طبرسي ميفرمايد: نماز را در اوقات خود مرتب با شرايطش ميخوانند.[۲]

ولي از آنجا كه در ميان اوامر الهي مسائل بسيار مهمي وجود دارد، كه بالخصوص بايد انگشت روي آن گذاشت چند موضوع مهم را به دنبال آن يادآور ميشود كه مهمترين آنها نماز است، نمازي كه ستون دين، پيوند خلق و خالق مربي نفوس، معراج مؤمن، و نهي كننده از فحشا و منكر است.[۳]

و نيز از اوصاف ديگر مؤمنين و آنهايي كه به پرودگار خود اتّكا دارند اين است كه اينها امر پروردگار خود را اجابت نموده و نماز را كه مأمور به آن گرديدهاند به پاي ميدارند و در امر نماز جهات ظاهري آن را از اجزاء و شرايط و نيز راجع به جهات باطني آن از خلوص و توجه و حضور قلب و باقي اموري كه باعث قبولي اعمال ميگردد با كمال جديت مراعات نموده و استقامت مينمايند.[۴]

پی نوشت ها :
[۱] . الميزان، ج ۱۸، ص ۹۶٫
[۲] . مجمع البيان، ج ۲۲، ص ۱۵۴٫
[۳] . نمونه،ج ۲۰، ص ۴۶۲٫
[۴] . مخزن العرفان ج ۱۱،ص ۳۸۲٫دسته بندی مطلب : دیدگاه قرآن کریم
درباره ما

نماز آرام بخش ترین معجون هستی است که روان آدمیان را مشحون از صلابت و رضا می کند. نماز گواراترین شربت آسمانی است که هیچ مائده ای با آن برابری نمی کند. نماز سبزینه ی نیاز است و آبرو که در آن ذره ای از خلش و خفت وجود ندارد. و در یک کلام نماز تابش آفتاب جمال خدا بر کویر هیات انسانی است.

ذکر امروز

آیه امروز
اوقات شرعی

جشنواره نماز