دوشنبه ۱ شهریور ۱۳۹۵

وجعلناهم ائمّهً يهدون بامرنا و اوحينا اليهم فعل الخيرات و اقام الصّلوهِ و ايتاءَ الزّكوهِ و كانوا لنا عابدين

و آنان را پيشواياني قرار داديم كه به دستور ما هدايت ميكنند و به آنان وحي فرستاديم تا كارهاي نيك انجام دهند و نماز را برپا دارند و زكات بدهند و آنان همگي عبادت كننده ما بودند.(انبياء،۷۳)

سومين و چهارمين موهبت و ويژگي آنها اين است كه ما به آنها انجام كار خير را وحي كرديم، و همچنين برپا داشتن نماز و اداي زكات.

اين وحي ميتواند وحي تشريعي بوده باشد يعني ما انواع كارهاي خير و اداي نماز و اعطاي زكات را در برنامه هاي ديني آنها گنجانيديم و نيز ميتواند وحي تكويني باشد يعني به آنها توفيق و توان جاذبه معنوي براي انجام اين امور بخشيديم.

البته هيچ يك از اين امور جنبه اجباري و اضطراري ندارد بلكه تنها آمادگيها و زمينه ها است كه بدون اراده و خواست خود آنها هرگز به نتيجه نميرسد.

ذكر اقامه صلوه و اداء زكات بعد از فعل خير است؛ به خاطر اهميت اين دو برنامه است كه نخست بطور عام در جمله (اوحينا اليهم فعل الخيرات) بعد به طور خاص بيان شده است.[۱]

فعل خيرات را كه از انواع عبادات (نماز و زكات) است وحي كرديم.[۲]

در تفسير مجمع البيان آمده: ابن عباس گويد: يعني برنامه هاي نبوّت و بهپا داشتن نماز و اداي زكات را به آنها وحي كرديم.[۳]

انجام كارهاي نيك و نماز و زكات را به آنان وحي كرديم.

صاحب الميزان ميگويد: ائمه مويد به روح القدس، و روح الطهاره و مويد به قوتي رباني هستند كه ايشان را به فعل خيرات و اقامه نماز و دادن زكات (انفاق مالي مخصوص بهر شريعتي) دعوت ميكند.

پی نوشت ها :
[۱] . تفسير نمونه، ج ۱۳، ص ۴۵۶٫
[۲] . روض الجنان، ج ۱۳، ص ۲۴۹٫
[۳] . مجمع البيان، ج ۷ ـ ۸ ص ۸۸٫دسته بندی مطلب : دیدگاه قرآن کریم
درباره ما

نماز آرام بخش ترین معجون هستی است که روان آدمیان را مشحون از صلابت و رضا می کند. نماز گواراترین شربت آسمانی است که هیچ مائده ای با آن برابری نمی کند. نماز سبزینه ی نیاز است و آبرو که در آن ذره ای از خلش و خفت وجود ندارد. و در یک کلام نماز تابش آفتاب جمال خدا بر کویر هیات انسانی است.

ذکر امروز

آیه امروز
اوقات شرعی

جشنواره نماز