سه شنبه ۹ آبان ۱۳۹۶

مسأله ۱۳۷۰
كسي كه نماز واجب خود را در وقت آن نخوانده بايد قضاي آن را بجا آورد ، اگر چه در تمام وقت نماز خواب مانده يا به واسطه مستي نماز نخوانده باشد ، ولي نمازهاي يوميه‌اي را كه زن در حال حيض يا نفاس نخوانده قضا ندارد .

مسأله ۱۳۷۱
اگر بعد از وقت نماز بفهمد نمازيرا كه خوانده باطل بوده ، بايد قضاي آن را بخواند .

مسأله ۱۳۷۲
كسي كه نماز قضا دارد ، بايد در خواندن آن كوتاهي نكند ولي واجب نيست فورا آن را بجا آورد .

مسأله ۱۳۷۳
كسي كه نماز قضا دارد مي تواند نماز مستحبي بخواند .

مسأله ۱۳۷۴
اگر انسان احتمال دهد كه نماز قضائي دارد يا نمازهائي را كه خوانده صحيح نبوده ، مستحب است احتياطا قضاي آن را بجا آورد .

مسأله ۱۳۷۵
قضاي نمازهاي يوميه لازم نيست به ترتيب خوانده شود مگر آن كه ترتيب در اداء آنها لازم باشد .

مسأله ۱۳۷۶
اگر بخواهد قضاي چند نماز غير يوميه مانند نماز آيات را بخواند يا مثلا بخواهد قضاي يك نماز يوميه و چند نماز غير يوميه را بخواند ، لازم نيست آنها را به ترتيب بجا آورد .

مسأله ۱۳۷۷
اگر كسي نداند كه نمازهائي كه از او قضا شده كداميك جلوتر بوده لازم نيست بطوري بخواند كه ترتيب حاصل شود و هر يك را مي تواند مقدم بدارد .

مسأله ۱۳۷۸
اگر كسي كه نمازهائي از او قضا شده مي داند كدام يك جلوتر قضا شده بهتر آن است كه به ترتيب قضا كند .

مسأله ۱۳۷۹
اگر براي ميتي مي خواهند نماز قضا بدهند و مي دانند آن ميت ترتيب قضا شدن را مي دانسته بهتر آن است طوري قضا را بجا بياورند كه ترتيب حاصل شود .

مسأله ۱۳۸۰
اگر براي ميتي كه در مسأله پيش گفته شد بخواهند چند نفر را اجير كنند كه نماز بخوانند بهتر است براي آنها وقت مرتب معين كنند كه با هم شروع نكنند در عمل .

مسأله ۱۳۸۱
اگر بدانند كه ميت ترتيب قضا شدن را نمي دانسته يا ندانند كه مي دانسته لازم نيست به ترتيب براي او قضا بجا بياورند .

مسأله ۱۳۸۲
در مسأله پيش اگر بخواهند چند نفر را براي بجا آوردن نماز ميت اجير كنند لازم نيست وقت معين كنند و مي توانند همه با هم شروع بقضا كنند .

مسأله ۱۳۸۳
كسي كه چند نماز از او قضا شده و شماره آنها را نمي داند مثلا نمي داند چهار تا بوده يا پنج تا ، چنانچه مقدار كمتر را بخواند كافي است و همچنين اگر شماره آنها را مي دانسته و فراموش كرده اگر مقدار كمتر را بخواند كفايت مي كند .

مسأله ۱۳۸۴
كسي كه نماز قضا از همين روز يا روزهاي پيش دارد مي تواند قبل از خواندن نمازي كه قضا شده نماز ادائي را بخواند و لازم نيست نماز قضا را جلو بيندازد .

مسأله ۱۳۸۵
كسي كه مي داند يك نماز چهار ركعتي نخوانده و نمي داند نماز ظهر است يا عصر است يا عشاء اگر يك نماز چهار ركعتي بخواند به نيت قضاي نمازي كه نخوانده كافي است .

مسأله ۱۳۸۶
اگر از روزهاي گذشته نمازهاي قضا دارد و يك نماز يا بيشتر هم از همان روز از او قضا شده . چنانچه براي قضاي تمام آنها وقت ندارد ، يا نمي خواهد همه را در آن روز بخواند ، مستحب است نماز قضاي آن روز را پيش از نماز ادا بخواند ولي اگر ترتيب بين قضاها را مي داند لازم نيست نمازهاي سابق را بخواند ونيز لازم نيست نمازي را كه خوانده دوباره بخواند .

مسأله ۱۳۸۷
تا انسان زنده است اگر چه از خواندن نماز قضاهاي خود عاجز باشد ، ديگري نمي تواند نمازهاي او را قضا نمايد .

مسأله ۱۳۸۸
نماز قضا را با جماعت مي شود خواند ، چه نماز امام جماعت ادا باشد يا قضا و لازم نيست هر دو يك نماز را بخوانند مثلا اگر نماز قضاي صبح را با نماز ظهر يا عصر امام بخواند اشكال ندارد .

مسأله ۱۳۸۹
مستحب است بچه مميز را يعني بچه‌اي كه خوب و بد را مي فهمد به نماز خواندن و عبادتهاي ديگر عادت دهند ، بلكه مستحب است او را بقضاي نمازها هم وادار نمايند .

نماز قضاي پدر كه بر پسر بزرگتر واجب است

مسأله ۱۳۹۰
اگر پدر نماز و روزه خود را بجا نياورده باشد ، چنانچه از روي نافرماني ترك نكرده و مي توانسته قضا كند ، بر پسر بزرگتر واجب است كه بعد از مرگش بجا آورد ، يا براي او اجير بگيرد . بلكه اگر از روي نافرماني هم ترك كرده باشد بنابر احتياط واجب بايد به همين طور عمل كند و نيز روزه‌اي كه در سفر نگرفته ، اگر چه نمي توانسته قضا كند ، احتياط واجب آن است كه پسر بزرگتر قضا نمايد ، يا براي آن اجير بگيرد .

مسأله ۱۳۹۱
اگر پسر بزرگتر شك دارد كه پدر نماز و روزه قضا داشته يا نه ، چيزي بر او واجب نيست .

مسأله ۱۳۹۲
اگر پسر بزرگتر بداند كه پدرش نماز قضا داشته و شك كند كه بجا آورده يا نه ، بنابر احتياط واجب بايد قضا نمايد .

مسأله ۱۳۹۳
اگر معلوم نباشد كه پسر بزرگتر كدام است ، قضاي نماز وروزه پدر بر هيچ كدام از پسرها واجب نيست . ولي احتياط مستحب آنست كه نماز و روزه او را بين خودشان قسمت كنند ، يا براي انجام آن قرعه بزنند .

مسأله ۱۳۹۴
اگر ميت وصيت كرده باشد كه براي نماز و روزه او اجير بگيرند بعد از آن كه اجير ، نماز و روزه او را به طور صحيح بجا آورد بر پسر بزرگتر چيزي واجب نيست .

مسأله ۱۳۹۵
اگر پسر بزرگتر بخواهد نماز پدر را بخواند ، بايد به تكليف خود عمل كند ، مثلا قضاي نمازها را بايد ايستاده بخواند .

مسأله ۱۳۹۶
كسي كه خودش نماز و روزه قضا دارد ، اگر نماز و روزه پدر هم بر او واجب شود ، هر كدام را اول بجا آورد صحيح است .

مسأله ۱۳۹۷
اگر پسر بزرگتر موقع مرگ پدر نا بالغ يا ديوانه باشد وقتي كه بالغ شد يا عاقل گرديد ، بايد نماز و روزه پدر را قضا نمايد و چنانچه پيش از بالغ شدن يا عاقل شدن بميرد ، بر پسر دوم چيزي واجب نيست .

مسأله ۱۳۹۸
اگر پسر بزرگتر پيش از آن كه نماز و روزه پدر را قضا كند بميرد ، بر پسر دوم چيزي واجب نيست.دسته بندی مطلب : احکام
برچسب ها :
درباره ما

نماز آرام بخش ترین معجون هستی است که روان آدمیان را مشحون از صلابت و رضا می کند. نماز گواراترین شربت آسمانی است که هیچ مائده ای با آن برابری نمی کند. نماز سبزینه ی نیاز است و آبرو که در آن ذره ای از خلش و خفت وجود ندارد. و در یک کلام نماز تابش آفتاب جمال خدا بر کویر هیات انسانی است.

ذکر امروز

آیه امروز
اوقات شرعی

جشنواره نماز