دوشنبه ۸ آبان ۱۳۹۶

يكي از اعمال عمره و حج ، طواف است ، يعني هفت دور گشتن به دور خانه خدا با شرايطي كه در مناسك حج آمده است ، بعد از تمام شدن طواف بايد فورا ( بين آن دو فاصله نشود و تأخير در حدّ متعارف مانعي ندارد) دو ركعت نماز به نيت نماز طواف مثل نماز صبح در كنار مقام ابراهيم بخوانند و نبايد بين نماز وطواف فاصله بيفتد يا در جاي ديگري غير از مقام ابراهيم خوانده شود. بلند يا آهسته خواندن نماز طواف، جائز است و در آن خواندن هر سوره اي نيز جائز است هر چند مستحب است در ركعت اول بعد از حمد، سوره توحيد و در ركعت دوم «قل يا أيّها الكافرون» خوانده شود .در نماز طواف و نيز ساير نمازها ي مربوطه ، جلوتر بودن يا برابر ايستادن زن و مرد در نماز، به صحت نماز ضرر نمي زند.

شك در نماز طواف و خواندن آن

اگر كسي در اثناي سعي يا بعد از آن شك كرد كه آيا نماز طواف را خوانده يا نه، به شكش اعتنا نكند.

اگر كسي قبل از شروع در سعي شك كرد كه آيا نماز طواف را بجا آورده يا نه، بايد آن را بجا آورد.

اگر كسي بعد از تمام شدن نماز، شك كند كه آيا آن را درست خوانده يا نه، به شكّش اعتنا نكند.

نماز قضاي پدر ومادر

پس از مرگ پدر يا مادر بر پسر بزرگتر او واجب است نماز و روزه هايي را كه پدر يا مادر به خاطر عذري بجا نياورده باشد، آن نماز و روزه ها را قضا كند.اگر پسر بزرگتر نمي داند كه از پدر يا مادرش نماز و روزه اي قضا شده يا نه، چيزي بر او واجب نيست و تفحّص و جستجو نيز لازم نمي باشد.بر پسر بزرگتر واجب است نمازها و روزه هايي كه والدين بر اثر عذر شرعي ترك كرده و موفّق بر قضاي آن نشده اند را بجا آورد، و نسبت به غير آن وظيفه اي ندارد. مگر اينكه وصيّتي كرده باشند كه مطابق آن بايد عمل كرد. هر چند در صورت امكان شايسته است فرزندان نسبت به آنچه بر آنها واجب نيست نيز اقدام كنند.قضاي نماز و روزه پدر كه بر پسر بزرگ واجب است، با فوت وي پس از فوت پدرش، بر پسر و يا برادر او واجب نمي‏شود.

نمازي كه به واسطه اجاره، نذر، قسم و عهد واجب مي‌شود.

اگر كسي براي به جا آوردن نمازهاي فوت شده ميّتي اجير شود، يا براي انجام نمازي نذر و عهد كرده و يا قسمي ياد كرده در اين صورت واجب است آنها را به جا آورد. تعداد ركعات هم بستگي دارد كه هنگام نذر، اجاره، قسم و يا عهد، چند ركعت در نظر گرفته شده است.دسته بندی مطلب : نمازهای واجب
برچسب ها :
درباره ما

نماز آرام بخش ترین معجون هستی است که روان آدمیان را مشحون از صلابت و رضا می کند. نماز گواراترین شربت آسمانی است که هیچ مائده ای با آن برابری نمی کند. نماز سبزینه ی نیاز است و آبرو که در آن ذره ای از خلش و خفت وجود ندارد. و در یک کلام نماز تابش آفتاب جمال خدا بر کویر هیات انسانی است.

ذکر امروز

آیه امروز
اوقات شرعی

جشنواره نماز