سه شنبه ۹ آبان ۱۳۹۶

مسأله ۱۳۹۹
مستحب است نمازهاي واجب خصوصا نمازهاي يوميه را به جماعت بخوانند و در نماز صبح و مغرب و عشا ، خصوصا براي همسايه مسجد وكسي كه صداي اذان مسجد را مي شنود بيشتر سفارش شده است .

مسأله ۱۴۰۰
در روايتي وارد شده است كه اگر يك نفر به امام جماعت اقتدا كند ، هر ركعت از نماز آنان ثواب صد و پنجاه نماز دارد و اگر دو نفر اقتدا كنند هر ركعتي ثواب ششصد نماز دارد و هر چه بيشتر شوند ، ثواب نمازشان بيشتر مي شود تا بده نفر برسند و عده آنان كه از ده گذشت ، اگر تمام آسمانها كاغذ و درياها مركب و درختها قلم و جن و انس و ملائكه نويسنده شوند ، نمي توانند ثواب يك ركعت آن را بنويسند .

مسأله ۱۴۰۱
حاضر نشدن به نماز جماعت از روي بياعتنائي جايز نيست وسزاوار نيست كه انسان بدون عذر نماز جماعت را ترك كند .

مسأله ۱۴۰۲
مستحب است انسان صبر كند كه نماز را به جماعت بخواند و نماز جماعت از نماز اول وقت كه فرادي يعني تنها خوانده شود بهتر است . و نيز نماز جماعتي را كه مختصر بخوانند از نماز فرادي كه آن را طول بدهند بهتر مي باشد .

مسأله ۱۴۰۳
وقتي كه جماعت برپا مي شود ، مستحب است كسي كه نمازش را فرادي خوانده دوباره با جماعت بخواند . واگر بعد بفهمد كه نماز اولش باطل بوده ، نماز دوم او كافي است .

مسأله ۱۴۰۴
اگر امام يا مأموم بخواهد نمازي را كه به جماعت خوانده دوباره با جماعت بخواند در صورتيكه جماعت دوم و اشخاص آن غير از اول باشد اشكال ندارد .

مسأله ۱۴۰۵
كسي كه در نماز وسواس دارد و فقط در صورتيكه نماز را با جماعت بخواند از وسواس راحت مي شود ، بايد نماز را با جماعت بخواند .

مسأله ۱۴۰۶
اگر پدر يا مادر به فرزند خود امر كند كه نماز را به جماعت بخواند ، چون اطاعت پدر و مادر واجب است بنابر احتياط واجب بايد نماز را به جماعت بخواند وقصد استحباب نمايد .

مسأله ۱۴۰۷
احتياط واجب آن است كه نماز عيد فطر و قربان را در زمان غيبت امام عليه السلام بقصد رجاء با جماعت بخوانند ونمازهاي مستحبي را هم نمي شود به جماعت خواند ، مگر نماز استسقاء كه براي آمدن باران مي خوانند .

مسأله ۱۴۰۸
موقعي كه امام جماعت نماز يوميه مي خواند ، هر كدام از نمازهاي يوميه را ميشود باو اقتدا كرد ولي اگر نماز يوميه‌اش را احتياطا دوباره ميخواند فقط در صورتي كه مأموم احتياطش با امام يكي باشد ميتواند باو اقتدا كند .

مسأله ۱۴۰۹
اگر امام جماعت قضاي نماز يوميه خود را ميخواند ميشود به او اقتدا كرد ، ولي اگر نمازش را احتياطا قضا ميكند ، يا قضاي نماز كس ديگر را ميخواند ، اگر چه براي آن پول نگرفته باشد ، اقتداي باو اشكال دارد مگر انسان بداند كه از آن كس كه براي او قضا ميخواند نماز فوت شده كه در اين صورت اقتداي باو اشكال ندارد .

مسأله ۱۴۱۰
اگر انسان نداند نمازي را كه امام ميخواند نماز واجب يوميه است يا نماز مستحب ، نميتواند به او اقتدا كند .

مسأله ۱۴۱۱
اگر امام در محراب باشد و كسي پشت سر او اقتدا نكرده باشد كساني كه دو طرف محراب ايستاده‌اند و به واسطه ديوار محراب امام را نميبينند نميتوانند اقتدا كنند ، بلكه اگر كسي هم پشت سر امام اقتدا كرده باشد ، اقتدا كردن كساني كه دو طرف او ايستاده‌اند وبه واسطه ديوار محراب امام را نميبينند اشكال دارد .

مسأله ۱۴۱۲
اگر به واسطه درازي صف اول ، كساني كه دو طرف صف ايستاده‌اند امام را نبينند ميتوانند اقتدا كنند . ونيز اگر به واسطه درازي يكي از صفهاي ديگر كساني كه دو طرف آن ايستاده‌اند ، صف جلوي خود را نبينند ميتوانند اقتدا نمايند .

مسأله ۱۴۱۳
اگر صفهاي جماعت تا درب مسجد برسد ، كسي كه مقابل درب پشت صف ايستاده نمازش صحيح است و نيز نماز كساني كه پشت سر او اقتدا ميكنند صحيح ميباشد ، ولي نماز كساني كه دو طرف او ايستاده‌اند و صف جلو را نميبينند اشكال دارد .

مسأله ۱۴۱۴
كسي كه پشت ستون ايستاده ، اگر از طرف راست يا چپ به واسطه مأموم ديگر بامام متصل نباشد ، نميتواند اقتدا كند بلكه اگر از دو طرف هم متصل باشد ولي از جلو اتصال نداشته باشد و هيچ كدام از آنها بعض مأمومين صف قبل ولو يك نفر را نبيند جماعتش اشكال دارد .

مسأله ۱۴۱۵
جاي ايستادن امام بايد از جاي مأموم بلند تر نباشد ولي اگر مكان امام مقدار خيلي كمي بلند تر باشد اشكال ندارد ، ونيز اگر زمين سراشيب باشد و امام در طرفي كه بلند تر است بايستد در صورتيكه سراشيبي آن زياد نباشد وطوري باشد كه به آن ، زمين مسطح بگويند مانعي ندارد .

مسأله ۱۴۱۶
اگر جاي مأموم بلند تر از جاي امام باشد در صورتيكه بلندي به مقدار متعارف زمان قديم باشد مثل آن كه امام در صحن مسجد و مأموم در پشت بام بايستد اشكال ندارد ولياگر مثل ساختمانهاي چند طبقه اين زمان باشد ، جماعت اشكال دارد .

مسأله ۱۴۱۷
اگر بين كساني كه در يك صف ايستاده‌اند بچه مميز يعني بچه‌اي كه خوب و بد را ميفهمد فاصله شود ، چنانچه ندانند نماز او باطل است ميتوانند اقتدا كنند.

مسأله ۱۴۱۸
بعد از تكبير امام اگر صف جلو آماده نماز و تكبير گفتن آنان نزديك باشد كسي كه در صف بعد ايستاده ، ميتواند تكبير بگويد ولي احتياط مستحب آنست كه صبر كند تا تكبير صف جلو تمام شود .

مسأله ۱۴۱۹
اگر بداند نماز يك صف از صفهاي جلو باطل است ، در صفهاي بعد نميتواند اقتدا كند ، ولي اگر نداند نماز آنان صحيح است يا نه ، ميتواند اقتدا نمايد .

مسأله ۱۴۲۰
هر گاه بداند نماز امام باطل است مثلا بداند امام وضو ندارد ، اگر چه خود امام ملتفت نباشد ، نميتواند باو اقتدا كند .

مسأله ۱۴۲۱
اگر مأموم بعد از نماز بفهمد كه امام عادل نبوده يا كافر بوده ، يا به جهتي نمازش باطل بوده ، مثلا بيوضو نماز خوانده ، نمازش صحيح است .

مسأله ۱۴۲۲
اگر در بين نماز شك كند كه اقتدا كرده يا نه ، چنانچه در حالي باشد كه وظيفه مأموم است مثلا به حمد و سوره امام گوش ميدهد ميتواند نماز را به جماعت تمام كند و اگر مشغول كاري باشد كه هم وظيفه امام و هم وظيفه مأموم است مثلا در ركوع يا سجده باشد ، بايد نماز را به نيت فرادي تمام نمايد .

مسأله ۱۴۲۳
انسان در بين نماز جماعت ميتواند نيت فرادي كند .

مسأله ۱۴۲۴
اگر مأموم به واسطه عذري بعد از حمد و سوره امام نيت فرادي كند لازم نيست حمد وسوره را بخواند ، ولي اگر پيش از تمام شدن حمد و سوره نيت فرادي نمايد ، بايد مقداري را كه امام نخوانده بخواند .

مسأله ۱۴۲۵
اگر در بين نماز جماعت نيت فرادي نمايد ، بنابر احتياط واجب نبايد دوباره نيت جماعت كند . هم چنين اگر مردد شود كه نيت فرادي كند يا نه وبعد تصميم بگيرد نماز را با جماعت تمام كند ، نمازش خالي از اشكال نيست .

مسأله ۱۴۲۶
اگر شك كند كه نيت فرادي كرده يا نه ، بايد بنا بگذارد كه نيت فرادي نكرده است .

مسأله ۱۴۲۷
اگر موقعي كه امام در ركوع است اقتدا كند و بركوع امام برسد ، اگر چه ذكر امام تمام شده باشد ، نمازش بطور جماعت صحيح است و يك ركعت حساب ميشود . اما اگر به مقدار ركوع خم شود و بركوع امام نرسد نمازش بطور فرادي صحيح ميباشد و بايد آن را تمام نمايد .

مسأله ۱۴۲۸
اگر موقعي كه امام در ركوع است اقتدا كند و به مقدار ركوع خم شود وشك كند كه به ركوع امام رسيده يا نه ، نمازش صحيح است وفرادي ميشود .

مسأله ۱۴۲۹
اگر موقعي كه امام در ركوع است اقتدا كند و پيش از آن كه به‌اندازه ركوع خم شود ، امام سر از ركوع بردارد ، ميتواند نيت فرادي كند يا صبر كند تا امام براي ركعت بعد برخيزد و آن را ركعت اول نماز خود حساب كند . ولي اگر برخاستن امام بقدري طول بكشد كه نگويند اين شخص نماز جماعت ميخواند ، بايد نيت فرادي نمايد .

مسأله ۱۴۳۰
اگر اول نماز يا بين حمد و سوره اقتدا كند و پيش از آن كه به ركوع رود ، امام سر از ركوع بردارد نماز او بطور جماعت صحيح است و بايد ركوع كند و خود را به امام برساند .

مسأله ۱۴۳۱
اگر موقعي برسد كه امام مشغول خواندن تشهد آخر نماز است چنانچه بخواهد به ثواب جماعت برسد ، بايد بعد از نيت و گفتن تكبيره الاحرام بنشيند و تشهد را با امام بخواند ولي سلام را نگويد و صبر كند تا امام سلام نماز را بدهد ، بعد بايستد و بدون آن كه دوباره نيت كند و تكبير بگويد ، حمد و سوره را بخواند و آنرا ركعت اول نماز خود حساب كند .

مسأله ۱۴۳۲
مأموم نبايد جلوتر از امام بايستد وبنابر احتياط واجب قدري عقب‌تر از امام بايستد و چنانچه قد او بلند تر از امام باشد كه در ركوع و سجودش جلوتر از امام باشد اشكال ندارد .

مسأله ۱۴۳۳
در نماز جماعت بايد بين مأموم و امام پرده و مانند آن كه پشت آن ديده نميشود فاصله نباشد و همچنين است بين انسان و مأموم ديگري كه انسان به واسطه او به امام متصل شده است ، ولي اگر امام مرد و مأموم زن باشد چنانچه بين آن زن و امام يا بين آن زن و مأموم ديگري كه مرد است و زن به واسطه او به امام متصل شده است پرده و مانند آن باشد اشكال ندارد .

مسأله ۱۴۳۴
اگر بعد از شروع به نماز بين مأموم و امام ، يا بين مأموم و كسي كه مأموم به واسطه او متصل به امام است ، پرده يا چيز ديگري كه پشت آنرا نميتوان ديد فاصله شود ، نمازش فرادي ميشود و صحيح است .

مسأله ۱۴۳۵
اگر بين جاي سجده مأموم و جاي ايستادن امام بقدر گشادي بين دو قدم فاصله باشد اشكال ندارد ، ونيز اگر بين انسان و مأمومي كه جلوي او ايستاده و بوسيله او به امام متصل است به همين مقدار فاصله باشد نمازش اشكال ندارد ، و احتياط مستحب آن است كه جاي سجده ماموم با جاي كسي كه جلوي او ايستاده ، هيچ فاصله نداشته باشد .

مسأله ۱۴۳۶
اگر مأموم به واسطه كسي كه طرف راست يا چپ او اقتدا كرده به امام متصل باشد و از جلو به امام متصل نباشد ، چنانچه باندازه گشادي بين دو قدم هم فاصله داشته باشند نمازش صحيح است .

مسأله ۱۴۳۷
اگر در نماز ، بين مأموم و امام يا بين مأموم و كسي كه مأموم به واسطه او به امام متصل است بيشتر از يك قدم بزرگ فاصله پيدا شود نمازش فرادي ميشود و صحيح است .

مسأله ۱۴۳۸
اگر نماز همه كساني كه در صف جلو هستند تمام شود يا همه نيت فرادي نمايند ، اگر فاصله باندازه يك قدم بزرگ نباشد نماز صف بعد بطور جماعت صحيح و اگر بيشتر از اين مقدار باشد فرادي ميشود و صحيح است .

مسأله ۱۴۳۹
اگر در ركعت دوم اقتدا كند ، قنوت و تشهد را با امام ميخواند و احتياط آن است كه موقع خواندن تشهد انگشتان دست و سينه پا را به زمين بگذارد و زانوها را بلند كند ، و بايد بعد از تشهد با امام برخيزد و حمد و سوره را بخواند ، واگر براي سوره وقت ندارد ، حمد را تمام كند و در ركوع يا سجده خود را به امام برساند ، يا نيت فرادي كند و نمازش صحيح است ، ولي اگر در سجده به امام برسد ، بهتر است كه احتياطا نماز را دوباره بخواند .

مسأله ۱۴۴۰
اگر موقعي كه امام در ركعت دوم نماز چهار ركعتي است اقتدا كند ، بايد در ركعت دوم نمازش كه ركعت سوم امام است بعد از دو سجده بنشيند و تشهد را به مقدار واجب بخواند وبرخيزد ، و چنانچه براي گفتن سه مرتبه تسبيحات وقت ندارد ، يك مرتبه بگويد و در ركوع يا سجده خود را به امام برساند .

مسأله ۱۴۴۱
اگر امام در ركعت سوم يا چهارم باشد و مأموم بداند كه اگر اقتدا كند و حمد را بخواند به ركوع امام نميرسد ، بنابر احتياط واجب بايد صبر كند تا امام به ركوع رود ، بعد اقتدا نمايد .

مسأله ۱۴۴۲
اگر در ركعت سوم يا چهارم امام اقتدا كند ، بايد حمد و سوره را بخواند و اگر براي سوره وقت ندارد ، بايد حمد را تمام كند ودر ركوع يا سجده خود را به امام برساند ، ولي اگر در سجده به امام برسد ، بهتر است كه احتياطا نماز را دوباره بخواند .

مسأله ۱۴۴۳
كسي كه ميداند اگر سوره را بخواند در ركوع به امام نميرسد ، بايد سوره را نخواند ولي اگر خواند نمازش صحيح است .

مسأله ۱۴۴۴
كسي كه اطمينان دارد كه اگر سوره را شروع كند يا تمام نمايد به ركوع امام ميرسد ، احتياط واجب آن است كه سوره را شروع كند يا اگر شروع كرده تمام نمايد .

مسأله ۱۴۴۵
كسي كه يقين دارد ، اگر سوره را بخواند به ركوع امام ميرسد ، چنانچه سوره را بخواند و به ركوع نرسد نمازش صحيح است .

مسأله ۱۴۴۶
اگر امام ايستاده باشد و مأموم نداند كه در كدام ركعت است ميتواند اقتدا كند ، ولي بايد حمد و سوره را به قصد قربت بخواند و اگر چه بعد بفهمد كه امام در ركعت اول يا دوم بوده ، نمازش صحيح است .

مسأله ۱۴۴۷
اگر به خيال اين كه امام در ركعت اول يا دوم است حمد و سوره نخواند و بعد از ركوع بفهمد كه در ركعت سوم يا چهارم بوده نمازش صحيح است . ولي اگر پيش از ركوع بفهمد ، بايد حمد و سوره را بخواند و اگر وقت ندارد ، فقط حمد را بخواند و در ركوع يا سجده خود را به امام برساند .

مسأله ۱۴۴۸
اگر به خيال اين كه امام در ركعت سوم يا چهارم است حمد و سوره بخواند و پيش از ركوع يا بعد از آن بفهمد كه در ركعت اول يا دوم بوده ، نمازش صحيح است .

مسأله ۱۴۴۹
اگر موقعي كه مشغول نماز مستحبي است جماعت برپا شود ، چنانچه اطمينان ندارد كه اگر نماز را تمام كند به جماعت برسد ، مستحب است نماز را رها كند و مشغول نماز جماعت شود . بلكه اگر اطمينان نداشته باشد كه به ركعت اول برسد مستحب است به همين دستور رفتار نمايد .

مسأله ۱۴۵۰
اگر موقعي كه مشغول نماز سه ركعتي يا چهار ركعتي است جماعت برپا شود ، چنانچه به ركوع ركعت سوم نرفته و اطمينان ندارد كه اگر نماز را تمام كند به جماعت برسد . مستحب است به نيت نماز مستحبي نماز را دو ركعتي تمام كند و خود را به جماعت برساند .

مسأله ۱۴۵۱
اگر نماز امام تمام شود و مأموم مشغول تشهد يا سلام اول باشد ، لازم نيست نيت فرادي كند .

مسأله ۱۴۵۲
كسي كه يك ركعت از امام عقب مانده وقتي امام تشهد ركعت آخر را ميخواند ، ميتواند برخيزد و نماز را تمام كند و يا انگشتان دست و سينه پا را به زمين بگذارد و زانوها را بلند نگهدارد و صبر كند تا امام سلام نماز را بگويد وبعد برخيزد .

شرايط امام جماعت

مسأله ۱۴۵۳
امام جماعت بايد بالغ و عاقل و شيعه دوازده امامي و عادل و حلال زاده باشد و نماز را بطور صحيح بخواند و نيز امام جماعت بنابر احتياط واجب بايد مرد باشد و اقتداء كردن به بچه مميز حتي اقتداء كننده نيز بچه مميز باشد اشكال دارد .

مسأله ۱۴۵۴
امامي را كه عادل ميدانسته ، اگر شك كند به عدالت خود باقي است يا نه ، ميتواند به او اقتدا نمايد .

مسأله ۱۴۵۵
كسي كه ايستاده نماز ميخواند ، نميتواند به كسي كه نشسته يا خوابيده نماز ميخواند اقتدا كند . و كسي كه نشسته نماز ميخواند نميتواند به كسي كه خوابيده نماز ميخواند اقتدا نمايد .

مسأله ۱۴۵۶
كسي كه نشسته نماز ميخواند ، ميتواند ميتواند به كسي كه نشسته نماز ميخواند اقتدا كند ولي بنا بر احتياط واجب كسي كه خوابيده است نبايد به كسي كه نشسته و يا خوابيده نماز ميخواند اقتدا نمايد .

مسأله ۱۴۵۷
اگر امام جماعت به واسطه عذري با تيمم يا با وضوي جبيره‌اي نماز بخواند ، ميشود به او اقتدا كرد ولي اگر به واسطه عذري با لباس نجس نماز ميخواند بنا بر احتياط واجب نبايد به او اقتدا كرد .

مسأله ۱۴۵۸
اگر امام مرضيدارد كه نميتواند از بيرون آوردن بول و غائط خودداري كند بنابر احتياط واجب ، نميشود به او اقتدا كرد و نيز زني كه مستحاضه نيست نميتواند به زن مستحاضه اقتدا نمايد .

مسأله ۱۴۵۹
بنابر احتياط واجب كسي كه مرض خوره يا پيسي دارد ، نبايد امام جماعت شود .

احكام نماز جماعت

مسأله ۱۴۶۰
موقعي كه مأموم نيت ميكند ، بايد امام را معين نمايد . ولي دانستن اسم او لازم نيست ، مثلا اگر نيت كند اقتدا ميكنم به‌امام حاضر نمازش صحيح است .

مسأله ۱۴۶۱
مأموم بايد غير از حمد وسوره همه چيز نماز را خودش بخواند ، ولي اگر ركعت اول يا دوم او ركعت سوم يا چهارم امام باشد ، بايد حمد و سوره را بخواند .

مسأله ۱۴۶۲
اگر مأموم در ركعت اول و دوم نماز صبح و مغرب و عشا صداي حمد و سوره امام را بشنود ، اگر چه كلمات را تشخيص ندهد ، بايد حمد و سوره را نخواند واگر صداي امام را نشنود ، مستحب است حمد وسوره بخواند ولي بايد آهسته بخواند و چنانچه سهوا بلند بخواند اشكال ندارد .

مسأله ۱۴۶۳
اگر مأموم بعضي از كلمات حمد و سوره امام را بشنود ، احتياط واجب آن است كه حمد و سوره را نخواند .

مسأله ۱۴۶۴
اگر مأموم سهوا حمد وسوره بخواند ، يا خيال كند صدائي را كه ميشنود صداي امام نيست و حمد و سوره بخواند وبعد بفهمد صداي امام بوده ، نمازش صحيح است.

مسأله ۱۴۶۵
اگر شك كند كه صداي امام را ميشنود يا نه ، يا صدائي بشنود و نداند صداي امام است يا صداي كس ديگر ، ميتواند حمد و سوره بخواند .

مسأله ۱۴۶۶
مأموم بايد در ركعت اول و دوم نماز ظهر و عصر حمد و سوره نخواند و مستحب است به جاي آن ذكر بگويد .

مسأله ۱۴۶۷
مأموم نبايد تكبيره الاحرام را پيش از امام بگويد بلكه احتياط واجب آن است كه تا تكبير امام تمام نشده تكبير نگويد .

مسأله ۱۴۶۸
اگر مأموم پيش از امام عمدا هم سلام دهد نمازش صحيح است .

مسأله ۱۴۶۹
اگر مأموم غير از تكبيره الاحرام و سلام چيزهاي ديگر نماز را پيش از امام بگويد اشكال ندارد . ولي اگر آنها را بشنود ، يا بداند امام چه وقت ميگويد ، احتياط مستحب آن است كه پيش از امام نگويد .

مسأله ۱۴۷۰
مأموم بايد غير از آنچه در نماز خوانده ميشود ، كارهاي ديگر آن ، مانند ركوع و سجود را با امام يا كمي بعد از امام بجا آورد . و اگر عمدا پيش از امام يا مدتي بعد از امام انجام دهد ، معصيت كرده ولي نمازش صحيح است اما اگر در حال قرائت امام به ركوع رود نمازش باطل ميشود و نيز اگر دو ركن پشت سرهم از امام جلو يا عقب بيفتد بنا بر احتياط واجب بايد نماز را تمام كند ودوباره بخواند اگر چه بعيد نيست نمازش صحيح باشد و فرادي شود .

مسأله ۱۴۷۱
اگر سهوا پيش از امام سر از ركوع بردارد ، چنانچه امام در ركوع باشد ، بايد به ركوع برگردد و با امام سر بردارد و در اين صورت زياد شدن ركوع كه ركن است نماز را باطل نميكند ولي اگر به ركوع برگردد و پيش از آن كه به ركوع برسد ، امام سر بردارد نمازش باطل است .

مسأله ۱۴۷۲
اگر اشتباها سر بردارد و ببيند امام در سجده است بايد به سجده برگردد و چنانچه در هر دو سجده اين اتفاق بيفتد براي زياد شدن دو سجده كه ركن است نماز باطل نميشود .

مسأله ۱۴۷۳
كسي كه اشتباها پيش از امام سر از سجده برداشته هر گاه به سجده برگردد ، و هنوز به سجده نرسيده امام سر بردارد ، نمازش صحيح است ولي اگر در هر دو سجده اين اتفاق بيفتد ، نماز باطل است .

مسأله ۱۴۷۴
اگر اشتباها سر از ركوع يا سجده بردارد و سهوا يا به خيال اين كه به امام نميرسد ، به ركوع يا سجده نرود ، نمازش صحيح است .

مسأله ۱۴۷۵
اگر سر از سجده بردارد وببيند امام در سجده است چنانچه به خيال اين كه سجده اول امام است ، به قصد اين كه با امام سجده كند به سجده رود و بفهمد سجده دوم امام بوده ، بايد بنابر احتياط نماز را تمام كند و از سر بخواند . و اگر به خيال اين كه سجده دوم امام است به سجده رود و بفهمد سجده اول امام بوده ، احتياط آن است كه نماز را فرادي تمام نمايد اگر چه ميتواند متابعت امام را بكند و به سجده رود و نماز را تمام كند .

مسأله ۱۴۷۶
اگر سهوا پيش از امام به ركوع رود و طوري باشد كه اگر سر بردارد به مقداري از قرائت امام ميرسد ، چنانچه سر بردارد و با امام به ركوع رود نمازش صحيح است .

مسأله ۱۴۷۷
اگر سهوا پيش از امام به ركوع رود و طوري باشد كه اگر برگردد به چيزي از قرائت امام نميرسد ، احتياط واجب آن است كه سر بردارد و با امام نماز را تمام كند و نمازش صحيح است و اگر سر بر ندارد تا امام برسد نمازش صحيح است.

مسأله ۱۴۷۸
اگر پيش از امام به سجده رود ، احتياط واجب آن است كه سر بردارد و با امام به سجده رود و اگر بر نداشت نمازش صحيح است .

مسأله ۱۴۷۹
اگر امام در ركعتي كه قنوت ندارد اشتباها قنوت بخواند ، يا در ركعتي كه تشهد ندارد اشتباها مشغول خواندن تشهد شود مأموم نبايد قنوت و تشهد را بخواند ولي نميتواند پيش از امام به ركوع رود ، يا پيش از ايستادن امام بايستد بلكه بايد صبر كند تا قنوت و تشهد امام تمام شود و بقيه نماز را با او بخواند . چيزهائي كه در نماز جماعت مستحب است.

مسأله ۱۴۸۰
اگر مأموم يك مرد باشد ، مستحب است طرف راست امام بايستد و اگر زن باشد ، مستحب است در طرف راست امام طوري بايستد كه جاي سجده‌اش مساوي زانو يا قدم امام باشد و اگر يك مرد و يك زن يا يك مرد و چند زن باشند مستحب است مرد طرف راست امام و باقي پشت سر امام بايستند و اگر چند مرد يا چند زن باشند مستحب است مردها عقب امام و زنها پشت مردها بايستند .

مسأله ۱۴۸۱
اگر امام و مأموم هر دو زن باشند احتياط آن است كه امام كمي جلوتر بايستد .

مسأله ۱۴۸۲
مستحب است امام در وسط صف بايستد و اهل علم و كمال و تقوي در صف اول بايستند .

مسأله ۱۴۸۳
مستحب است صفهاي جماعت منظم باشد وبين كساني كه در يك صف ايستاده‌اند فاصله نباشد وشانه آنان رديف يكديگر باشد .

مسأله ۱۴۸۴
مستحب است بعد از گفتن قد قامت الصلاه مأمومين برخيزند .

مسأله ۱۴۸۵
مستحب است امام جماعت حال مأمومي را كه از ديگران ضعيف‌تر است رعايت كند و عجله نكند تا افراد ضعيف باو برسند و نيز مستحب است قنوت و ركوع و سجود را طول ندهد ، مگر بداند همه كساني كه به او اقتدا كرده‌اند مايلند .

مسأله ۱۴۸۶
مستحب است امام جماعت در حمد و سوره و ذكرهائي كه بلند ميخواند صداي خود را به قدري بلند كند كه ديگران بشنود ، ولي بايد بيش از اندازه صدا را بلند نكند .

مسأله ۱۴۸۷
اگر امام در ركوع بفهمد كسي تازه رسيده و ميخواهد اقتدا كند مستحب است ركوع را دو برابر هميشه طول بدهد و بعد برخيزد ، اگر چه بفهمد كس ديگري هم براي اقتدا وارد شده است . چيزهائي كه در نماز جماعت مكروه است.

مسأله ۱۴۸۸
اگر در صفهاي جماعت جا باشد ، مكروه است انسان تنها بايستد .

مسأله ۱۴۸۹
مكروه است مأموم ذكرهاي نماز را طوري بگويد كه امام بشنود .

مسأله ۱۴۹۰
مسافري كه نماز ظهر و عصر و عشا را دو ركعت ميخواند مكروه است در اين نمازها به كسي كه مسافر نيست اقتدا كند و كسي كه مسافر نيست مكروه است در اين نمازها به مسافر اقتدا نمايد.دسته بندی مطلب : احکام
برچسب ها :
درباره ما

نماز آرام بخش ترین معجون هستی است که روان آدمیان را مشحون از صلابت و رضا می کند. نماز گواراترین شربت آسمانی است که هیچ مائده ای با آن برابری نمی کند. نماز سبزینه ی نیاز است و آبرو که در آن ذره ای از خلش و خفت وجود ندارد. و در یک کلام نماز تابش آفتاب جمال خدا بر کویر هیات انسانی است.

ذکر امروز

آیه امروز
اوقات شرعی

جشنواره نماز