سه شنبه ۹ آبان ۱۳۹۶

مسأله ۱۲۱۵
كسي كه نماز احتياط بر او واجب است بعد از سلام نماز بايد فورا نيت نماز احتياط كند و تكبير بگويد و حمد را بخواند و به ركوع رود و دو سجده نمايد پس اگر يك ركعت نماز احتياط بر او واجب است ، بعد از دو سجده تشهد بخواند و سلام دهد و اگر دو ركعت نماز احتياط بر او واجب است بعد از دو سجده ، يك ركعت ديگر مثل ركعت اول بجا آورد وبعد از تشهد سلام دهد .

مسأله ۱۲۱۶
نماز احتياط سوره و قنوت ندارد ، و بايد آن را آهسته بخوانند و نيت آن را به زبان نياورند و احتياط واجب آنست كه بسم الله آن را هم آهسته بگويند .

مسأله ۱۲۱۷
اگر پيش از خواندن نماز احتياط بفهمد ، نمازي كه خوانده درست بوده ، لازم نيست نماز احتياط را بخواند . و اگر در بين نماز احتياط بفهمد ، لازم نيست آن را تمام نمايد .

مسأله ۱۲۱۸
اگر پيش از خواندن نماز احتياط بفهمد كه ركعتهاي نمازش كم بوده ، چنانچه كاري كه نماز را باطل ميكند انجام نداده ، بايد آنچه از نماز نخوانده بخواند وبراي سلام بي جا دو سجده سهو بنمايد . واگر كاري كه نماز را باطل ميكند ، انجام داده ، مثلا پشت به قبله كرده ، بايد نماز را دوباره بجا آورد .

مسأله ۱۲۱۹
اگر بعد از نماز احتياط بفهمد كسري نمازش به مقدار نماز احتياط بوده ، مثلا در شك بين سه وچهار ، يك ركعت نماز احتياط بخواند بعد بفهمد نماز را سه ركعت خوانده ، نمازش صحيح است .

مسأله ۱۲۲۰
اگر بعد از خواندن نماز احتياط بفهمد كسري نماز كمتر از نماز احتياط بوده ، مثلا در شك بين دو و چهار ، دو ركعت نماز احتياط بخواند بعد بفهمد نماز را سه ركعت خوانده ، بنابر احتياط واجب بايد كسري نماز را به نماز متصل نموده و نماز را هم دوباره بخواند .

مسأله ۱۲۲۱
اگر بعد از خواندن نماز احتياط بفهمد كسري نماز بيشتر از نماز احتياط بوده مثلا در شك بين سه و چهار يك ركعت نماز احتياط بخواند ، بعد بفهمد نماز را دو ركعت خوانده ، چنانچه بعد از نماز احتياط كاري كه نماز را باطل ميكند انجام داده ، مثلا پشت به قبله كرده ، بايد نماز را دوباره بخواند واگر كاري كه نماز را باطل ميكند انجام نداده بايد دو ركعت كسري نمازش را بجا آورد و نماز را هم دوباره بخواند .

مسأله ۱۲۲۲
اگر بين دو و سه و چهار شك كند و بعد از خواندن دو ركعت نماز احتياط ايستاده ، يادش بيايد كه نماز را دو ركعت خوانده لازم نيست دو ركعت نماز احتياط نشسته را بخواند .

مسأله ۱۲۲۳
اگر بين سه و چهار شك كند و موقعي كه دو ركعت نماز احتياط نشسته يا يك ركعت ايستاده را ميخواند ، يادش بيايد كه نماز را سه ركعت خوانده بايد نماز احتياط را تمام كند و نمازش صحيح است .

مسأله ۱۲۲۴
اگر بين دو و سه و چهار شك كند و موقعي كه دو ركعت نماز احتياط ايستاده را ميخواند پيش از ركوع ركعت دوم يادش بيايد كه نماز را سه ركعت خوانده ، بايد بنشيند و نماز احتياط را يك ركعتي تمام كند وبنابر احتياط واجب نماز را دوباره بخواند .

مسأله ۱۲۲۵
اگر در بين نماز احتياط بفهمد كسري نمازش بيشتر يا كمتر از نماز احتياط بوده ، چنانچه نتواند نماز احتياط را مطابق كسري نمازش تمام كند ، بايد آن را رها كند و كسري نماز را بجا آورد وبنابر احتياط واجب ، نماز را دوباره بخواند ، مثلا در شك بين سه و چهار اگر موقعي كه دو ركعت نماز احتياط نشسته را ميخواند ، يادش بيايد كه نماز را دو ركعت خوانده ، چون نميتواند دو ركعت نشسته را بجاي دو ركعت ايستاده حساب كند ، بايد نماز احتياط نشسته را رها كند ودو ركعت كسري نمازش را بخواند و احتياطا نماز را هم دوباره بجا آورد .

مسأله ۱۲۲۶
اگر شك كند نماز احتياطي را كه بر او واجب بوده بجا آورده يا نه ، چنانچه وقت نماز گذشته به شك خود اعتنا نكند ، و اگر وقت دارد ، در صورتي كه مشغول كار ديگري نشده و از جاي نماز بر نخاسته وكاري هم مثل رو گرداندن از قبله كه نماز را باطل ميكند انجام نداده بايد نماز احتياط را بخواند واگر مشغول كار ديگري شده يا كاري كه نماز را باطل ميكند بجا آورده ، يا بين نماز و شك او زياد طول كشيده ، احتياط آن است كه نماز احتياط را بجا آورد و نماز را هم دوباره بخواند .

مسأله ۱۲۲۷
اگر در نماز احتياط ، ركني را زياد كند ، يا مثلا بجاي يك ركعت ، دو ركعت بخواند ، نماز احتياط باطل ميشود ، و بايد دوباره نماز احتياط و اصل نماز را بخواند .

مسأله ۱۲۲۸
موقعي كه مشغول نماز احتياط است اگر در يكي از كارهاي آن شك كند ، چنانچه محل آن نگذشته ، بايد بجا آورد و اگر محلش گذشته ، بايد به شك خود اعتنا نكند ، مثلا اگر شك كند كه حمد خوانده يا نه ، چنانچه به ركوع نرفته بايد بخواند ، و اگر به ركوع رفته بايد به شك خود اعتنا نكند .

مسأله ۱۲۲۹
اگر در شماره ركعتهاي نماز احتياط شك كند ، بايد بنا را بر بيشتر بگذارد ، ولي چنانچه طرف بيشتر شك نماز را باطل ميكند ، بايد نماز را از سر بخواند وخواندن نماز احتياط لازم نيست .

مسأله ۱۲۳۰
اگر در نماز احتياط چيزي كه ركن نيست سهوا كم يا زياد شود ، سجده سهو ندارد.

مسأله ۱۲۳۱
اگر بعد از سلام نماز احتياط شك كند كه يكياز اجزاء يا شرايط آنرا بجا آورده يا نه ، به شك خود اعتنا نكند .

مسأله ۱۲۳۲
اگر در نماز احتياط ، تشهد يا يك سجده را فراموش كند ، احتياط مستحب آن است كه بعد از سلام آن را قضا نمايد .

مسأله ۱۲۳۳
اگر نماز احتياط وقضاي يك سجده يا قضاي يك تشهد يا دو سجده سهو بر او واجب شود ، بايد اول نماز احتياط را بجا آورد .

مسأله ۱۲۳۴
حكم گمان در ركعتهاي نماز حكم يقين است ، مثلا اگر در نماز چهار ركعتي انسان گمان دارد كه نماز را چهار ركعت خوانده نبايد نماز احتياط بخواند ، ولي اگر در غير ركعتها گمان پيدا كند بايد به احتياط عمل نمايد و دستور در هر موردي طور مخصوصي است كه در كتابهاي مفصل گفته شد .

مسأله ۱۲۳۵
حكم شك و سهو و گمان در نمازهاي واجب يوميه و نمازهاي واجب ديگر فرق ندارد ، مثلا اگر در نماز آيات شك كند كه يك ركعت خوانده يا دو ركعت ، چون شك او در نماز دو ركعتي است ، نمازش باطل ميشود.دسته بندی مطلب : احکام
برچسب ها :
درباره ما

نماز آرام بخش ترین معجون هستی است که روان آدمیان را مشحون از صلابت و رضا می کند. نماز گواراترین شربت آسمانی است که هیچ مائده ای با آن برابری نمی کند. نماز سبزینه ی نیاز است و آبرو که در آن ذره ای از خلش و خفت وجود ندارد. و در یک کلام نماز تابش آفتاب جمال خدا بر کویر هیات انسانی است.

ذکر امروز

آیه امروز
اوقات شرعی

جشنواره نماز