دوشنبه ۱ آبان ۱۳۹۶

می رسد از سر گلدسته بگوش

صوت زیبای اذان

یعنی ای بندۀ سر زندۀ مؤمن تو بدان

شده هنگام دعا

شده هنگام نیاز

شده هنگام مناجات ونماز

یعنی ای بندۀ پاك

بوده این صوت اذان ، دعوت او

شده هنگام نیایش

شده هنگام وضو

شاد و خوشحال منم

می نشینم لب حوض

تا بگیرم لب این آب ، وضو

تا از این موج زلال

دو سه مشتی بزنم بر سر و رو

دست من ، صورت من ،

پای من پاك و تمیز

بوده هنگام وضو

بوده این لازم و هست

جزء احكام وضو

نیست از خون و نجاست به تَنَم

نیست بر لایۀ پوست ،

لاك و روغن كه بچسبد به بدن

كه هر آن چیز چون این

مانع آب وضوست

می كشم از همۀ آب وضو

روی این صورت و دست

نیست این آب ، نجس

پاك ، چون آینه است

صاحب آب وضو

هست راضی ّ و فقط برده ثواب

گشته این آب ، مباح

رفته از صورت من حالت خواب

نیست این آب ، گل آلوده و تار

نیست این شربت شیرین و گلاب

نیست این آب مضاف

هست پاكیزه و صاف

بده این آب وضو پاك و قراح

بوده این آب خنك ، خوب و مباح

می برم نام خدا را لب حوض

اسم آن خالق پاك

ذكر ما بوده و بر روی لب است

چونكه هنگام وضو

بردن نام خدا مستحب است

می برم دست در این آب زلال

لحظۀ پاك وضو آمده است

لحظۀ شستن رو آمده است

هست دارای ثواب

می برد از همۀ صورت ما حالت خواب

روی این صورت خود

میزنم آب وضو

باهمین دست كه دیدی تو براست

لحظه پاك نماز

لحظه صحبت ما پیش خداست

از همین قسمت پیشانی خود

از همین جا كه دگر موی سرم گشته بلند

آب می ریزم و بعد

می كشم دست بر این گوشۀ چشم

می كشم دست به رو

می رسانم به همه صورت خود آب وضو

بعد از این مرحله با دست چپم

آب می ریزم و آب

در دو نوبت

به همین دست كه شستم همۀ صورت خود

آب می ریزم و آب

كمی بالاتر از آرنج كه هست

می كشم تا برسد آب وضو

به سر انگشت و همه قسمت دست

شستن دست چپم هست درست

مثل این قسمت راست

آنچه گفتم به شما بر لب حوض

همه احكام خداست

بعد از این مرحله ، من

می كشم مسح سرم را لب حوض

مانده این نكته به یاد

موی سر باشد اگر پاك و زیاد

مسح سر از وسط فرق سر است

مسح پا مانده و با آب دو دست

رو به بالا، ولی آهسته و نرم

می كشم از سر انگشت دو پا آب وضو

لب این حوض قشنگ

خوش و خرّم شدم و داده صفا آب وضو

 

لحظۀ پاك وضو

جای این مسح سر و مسح دو پا

بوده پاكیزه و خشك ، ذره ای خیس نبود ،

موقع مسح كشیدن ، سر و پا

هست ثابت ، و بدان

دست من هست فقط در حركت

هست این لحظۀ عمر

لحظۀ رحمت و خیر و بركت

همه احكام وضو هست به ترتیب و منظم

پس در این مرحله ها مكث نكن

بین این مرحله ها وقفه نینداز كه هست

این چنین كار ، غلط

هست لازم همۀ همّت ما

هست لازم همۀ دقّت ما

هست امّا سر هر مرحله ، وسواس چه بد

هم گرفته هم اخمو

خسته و دمق بودم

بی نشاط و افسرده

سست و بی رمق بودم

از درون حوضی كه

پاك و صاف و زیبا بود

از درونی حوضی كه

توی خانه ما بود

من وضو گرفتم كه

زنده باشم و خندان

هم دعا كنم با تو

هم بخوانم از قرآن

مثل لاله ها دیگر

پاك و با وضو هستم

اهل نور و ایمانم

اهل جستجو هستم

شب كنار سجّاده

زیر نور مهتابم

بعداز آن وضو ، دیگر

بر طرف شده خوابم

 

مولف : مهدی وحیدی صدردسته بندی مطلب : متن ادبی
درباره ما

نماز آرام بخش ترین معجون هستی است که روان آدمیان را مشحون از صلابت و رضا می کند. نماز گواراترین شربت آسمانی است که هیچ مائده ای با آن برابری نمی کند. نماز سبزینه ی نیاز است و آبرو که در آن ذره ای از خلش و خفت وجود ندارد. و در یک کلام نماز تابش آفتاب جمال خدا بر کویر هیات انسانی است.

ذکر امروز

آیه امروز
اوقات شرعی

جشنواره نماز