سه شنبه ۹ آبان ۱۳۹۶

مسأله ۷۹۸
لباس نمازگزار شش شرط دارد : اول آن كه پاك باشد . دوم آن كه مباح باشد . سوم آن كه از اجزأ مردار نباشد . چهارم آن كه از حيوان حرام گوشت نباشد . پنجم و ششم آن كه اگر نمازگزار مرد است ، لباس او ابريشم خالص و طلاباف نباشد . و تفصيل اينها در مسائل آينده گفته ميشود .

شرط اول

مسأله ۷۹۹
لباس نمازگزار بايد پاك باشد و اگر كسي عمدا با بدن يا لباس نجس نماز بخواند ، نمازش باطل است .

مسأله ۸۰۰
كسي كه نميداند با بدن و لباس نجس نماز باطل است اگر با بدن يا لباس نجس نماز بخواند ، نمازش باطل ميباشد .

مسأله ۸۰۱
اگر بواسطه ندانستن مسأله ، چيز نجسي را نداند نجس است ، مثلا نداند عرق شتر نجاستخوار نجس است و با آن نماز بخواند نمازش باطل است .

مسأله ۸۰۲
اگر نداند كه بدن يا لباسش نجس است و بعد از نماز بفهمد نجس بوده نماز او صحيح است ، ولي احتياط مستحب آن است كه اگر وقت دارد ، دوباره آن نماز را بخواند .

مسأله ۸۰۳
اگر فراموش كند كه بدن يا لباسش نجس است و در بين نماز يا بعد از آن يادش بيايد ، بايد نماز را دوباره بخواند و اگر وقت گذشته قضا نمايد .

مسأله ۸۰۴
كسيكه در وسعت وقت مشغول نماز است ، اگر در بين نماز ، بدن يا لباس او نجس شود و پيش از آن كه چيزي از نماز را با نجاست بخواند ، ملتفت شود كه نجس شده ، يا بفهمد بدن يا لباس او نجس است و شك كند كه همان وقت نجس شده يا از پيش نجس بوده ، در صورتي كه آب كشيدن بدن يا لباس يا عوض كردن لباس يا بيرون آوردن آن ، نماز را به هم نميزند ، بايد در بين نماز بدن يا لباس را آب بكشد يا لباس را عوض نمايد يا اگر چيز ديگري عورت او را پوشانده ، لباس را بيرون آورد ، ولي چنانچه طوري باشد كه اگر بدن يا لباس را آب بكشد يا لباس را عوض كند يا بيرون آورد ، نماز به هم ميخورد و اگر لباس را بيرون آورد برهنه ميماند ، بايد نماز را بشكند و با بدن و لباس پاك نماز بخواند .

مسأله ۸۰۵
كسي كه در تنگي وقت مشغول نماز است ، اگر در بين نماز لباس او نجس شود و پيش‌از آن كه چيزي از نماز را با نجاست بخواند بفهمد كه نجس شده ، يا بفهمد كه لباس او نجس است و شك كند كه همان وقت نجس شده يا از پيش نجس بود ، در صورتي كه آب كشيدن يا عوض كردن يا بيرون آوردن لباس ، نماز را به هم نميزند و ميتواند لباس را بيرون آورد ، بايد لباس را آب بكشد يا عوض كند ، يا اگر چيز ديگري عورت او را پوشانده ، لباس را بيرون آورد و نماز را تمام كند ، اما اگر چيز ديگري عورت او را نپوشانده و لباس را هم نميتواند آب بكشد يا عوض كند بايد لباس را بيرون آورد و به دستوري كه براي برهنگان گفته شد نماز را تمام كند . ولي چنانچه طوري است كه اگر لباس را آب بكشد يا عوض كند ، نماز به هم ميخورد وبواسطه سرما و مانند آن نميتواند لباس را بيرون آورد ، بايد با همان حال نماز را تمام كند و نمازش صحيح است .

مسأله ۸۰۶
كسي كه در تنگي وقت مشغول نماز است ، اگر در بين نماز بدن او نجس شود و پيش از آن كه چيزي از نماز را با نجاست بخواند ملتفت شود كه نجس شده ، يا بفهمد بدن او نجس است و شك كند كه همان وقت نجس شده يا از پيش نجس بود ، در صورتي كه آب كشيدن بدن نماز را به هم نميزند ، بايد آب بكشد و اگر نماز را به هم ميزند ، بايد با همان حال نماز را تمام كند و نماز او صحيح است .

مسأله ۸۰۷
كسي كه در پاك بودن بدن يا لباس خود شك دارد ، چنانچه نماز بخواند و بعد از نماز بفهمد كه بدن يا لباسش نجس بوده ، نماز او صحيح است .

مسأله ۸۰۸
اگر لباس را آب بكشد و يقين كند كه پاك شده است و با آن نماز بخواند و بعد از نماز بفهمد پاك نشده نمازش صحيح است .

مسأله ۸۰۹
اگر خوني در بدن يا لباس خود ببيند و يقين كند كه از خونهاي نجس نيست ، مثلا يقين كند كه خون پشه است ، چنانچه بعد از نماز بفهمد از خونهائي بوده كه نميشود با آن نماز خواند ، نماز او صحيح است .

مسأله ۸۱۰
هر گاه يقين كند خوني كه در بدن يا لباس او است خون نجسي است كه نماز با آن صحيح است ، مثلا يقين كند خون زخم و دمل است ، اگر چنانچه بعد از نماز بفهمد خوني بوده كه نماز با آن باطل است نمازش صحيح است .

مسأله ۸۱۱
اگر نجس بودن چيزي را فراموش كند و بدن يا لباسش با رطوبت به آن برسد ودر حال فراموشي نماز بخواند و بعد از نماز يادش بيايد ، نماز او صحيح است . ولي اگر بدنش با رطوبت به چيزي كه نجس بودن آن را فراموش كرده برسد و بدون اين كه خود را آب بكشد ، غسل كند و نماز بخواند ، غسل و نمازش باطل است . و نيز اگر جائي از اعضاء وضو با رطوبت به چيزي كه نجس بودن آن را فراموش كرده برسد و پيش از آن كه آنجا را آب بكشد ، وضو بگيرد و نماز بخواند ، وضو و نمازش باطل ميباشد .

مسأله ۸۱۲
كسي كه يك لباس دارد ، اگر بدن و لباسش نجس شود و باندازه آب كشيدن يكي از آنها آب داشته باشد ، چنانچه بتواند لباسش را بيرون آورد ، بايد بدن را آب بكشد و نماز را به دستوري كه براي برهنگان گفته شد بجا آورد و اگر بواسطه سرما يا عذر ديگر نتواند لباس را بيرون آورد ، در صورتيكه نجاست هر دو مساوي باشد مثلا هر دو بول يا خون باشد يا نجاست بدن شديدتر باشد مثلا نجاستش بول باشد كه بايد دو مرتبه آن را آب كشيد ، احتياط واجب آن است كه بدن را آب بكشد ، و اگر نجاست لباس بيشتر يا شديدتر باشد هر كدام از بدن يا لباس را بخواهد ميتواند آب بكشد .

مسأله ۸۱۳
كسي كه غير از لباس نجس ، لباس ديگري ندارد و وقت تنگ است يا احتمال نميدهد كه لباس پاك پيدا كند ، بايد نماز را به دستوري كه براي برهنگان گفته شد بجا آورد .

مسأله ۸۱۴
كسي كه دو لباس دارد ، اگر بداند يكي از آنها نجس است و نتواند آنها را آب بكشد و نداند كدام يك آنهاست ، چنانچه وقت دارد بايد با هر دو لباس نماز بخواند . مثلا اگر ميخواهد نماز ظهر و عصر بخواند بايد با هر كدام يك نماز ظهر و يك نماز عصر بخواند ولي اگر وقت تنگ است ، بايد نماز را به دستوري كه براي برهنگان گفته شد بجا آورد ، و به احتياط واجب آن نماز را با لباس پاك قضا نمايد .

شرط دوم

مسأله ۸۱۵
لباس نمازگزار بايد مباح باشد وكسي كه ميداند پوشيدن لباس غصبي حرام است ، اگر عمدا در لباس غصبي نماز بخواند باطل است و هم چنين در لباسي كه نخ يا دگمه يا چيز ديگر آن غصبي است نماز بخواند ، بنابر احتياط واجب بايد آن نماز را دوباره با لباس غير غصبي بخواند .

مسأله ۸۱۶
كسي كه ميداند پوشيدن لباس غصبي حرام است ، ولي نميداند نماز را باطل ميكند ، اگر عمدا با لباس غصبي نماز بخواند بايد آن نماز را با لباس غير غصبي بخواند .

مسأله ۸۱۷
اگر نداند يا فراموش كند كه لباس او غصبي است ولي اگر خودش آن لباس را غصب كرده باشد و با آن نماز بخواند بنابر احتياط واجب بايد دوباره آن نماز را بخواند .

مسأله ۸۱۸
اگر نداند يا فراموش كند كه لباس او غصبي است و در بين نماز بفهمد ، چنانچه چيز ديگري عورت او را پوشانده است وميتواند فورا يا بدون اين كه موالات يعني پيدرپي بودن نماز بهم بخورد ، لباس غصبي را بيرون آورد ، بايد آن را بيرون آورد و نمازش صحيح است و اگر چيز ديگر عورت او را نپوشانده يا نميتواند لباس غصبي را فورا بيرون آورد ، يا اگر بيرون آورد پي در پي بودن نماز بهم ميخورد در صورتي كه به تعداد يك ركعت هم وقت داشته باشد بايد نماز را بشكند و با لباس غير غصبي نماز بخواند و اگر به اين مقدار وقت ندارد ، بايد در حال نماز لباس را بيرون آورد وبه دستور نماز برهنگان نماز را تمام نمايد .

مسأله ۸۱۹
اگر كسي براي حفظ جانش با لباس غصبي نماز بخواند ، يا مثلا براي اين كه دزد لباس غصبي را نبرد با آن نماز بخواند ، نمازش صحيح است .

مسأله ۸۲۰
اگر با عين پولي كه خمس يا زكات آن را نداده لباس بخرد ، نماز خواندن در آن لباس باطل است وبه احتياط واجب همچنين است اگر به ذمه بخرد و در موقع معامله قصدش اين باشد كه از پولي كه خمس يا زكاتش را نداده بدهد .

شرط سوم

مسأله ۸۲۱
لباس نمازگزار بايد از اجزاء حيوان مرده‌اي كه خون جهنده دارد ، يعني حيواني كه اگر رگش را ببرند خون از آن جستن ميكند ، نباشد . بلكه اگر از حيوان مرده‌اي كه مانند ماهي و مار ، خون جهنده ندارد لباس تهيه كند ، احتياط واجب آن است كه با آن نماز نخواند .

مسأله ۸۲۲
بايد چيزي از مردار مانند گوشت و پوست آن كه روح داشته بنابر احتياط واجب همراه نمازگزار نباشد گرچه لباس او هم نباشد .

مسأله ۸۲۳
اگر چيزي از مردار حلال گوشت مانند مو و پشم كه روح ندارد همراه نمازگزار باشد ، يا با لباسي كه از آنها تهيه كرده‌اند ، نماز بخواند نمازش صحيح است.

شرط چهارم

مسأله ۸۲۴
لباس نمازگزار بايد از حيوان حرام گوشت نباشد واگر موئي از آن هم همراه نمازگزار باشد ، نماز او باطل است .

مسأله ۸۲۵
اگر آب دهان يا بيني يا رطوبت ديگري از حيوان حرام گوشت مانند گربه بر بدن يا لباس نمازگزار باشد ، چنانچه تر باشد نماز باطل و اگر خشك شده و عين آن بر طرف شده باشد ، نماز صحيح است .

مسأله ۸۲۶
اگر مو و عرق و آب دهان كسي بر بدن يا لباس نمازگزار باشد اشكال ندارد . و همچنين است اگر مرواريد و موم و عسل همراه او باشد .

مسأله ۸۲۷
اگر شك داشته باشد كه لباسي از حيوان حلال گوشت است يا حرام گوشت ، چه در داخله تهيه شده باشد چه در خارجه ، نماز با آن خواندن مانعي ندارد .

مسأله ۸۲۸
اگر انسان احتمال دهد تكمه صدفي و مانند آن از حيوان است نماز خواندن با آن مانعي ندارد و اگر بداند صدف است و احتمال بدهد صدف گوشت نداشته باشد نماز خواندن با آن مانع ندارد .

مسأله ۸۲۹
با پوست سنجاب و خز نماز خواندن اشكال ندارد .

مسأله ۸۳۰
اگر با لباسي كه نميداند كه از حيوان حرام گوشت است نماز بخواند نمازش صحيح است ، ولي اگر فراموش كرده باشد ، بنابر احتياط واجب بايد آن نماز را دوباره بخواند .

شرط پنجم
مسأله ۸۳۱
پوشيدن لباس طلاباف براي مرد حرام و نماز با آن باطل است ، ولي براي زن در نماز و غير نماز اشكال ندارد .

مسأله ۸۳۲
زينت كردن به طلا مثل آويختن زنجير طلا به سينه و انگشتر طلا بدست كردن و بستن ساعت مچي طلا بدست براي مرد حرام و نماز خواندن با آنها باطل است . و احتياط واجب آنست كه از استعمال عينك طلا هم خودداري كند ، ولي زينت كردن به طلا ، براي زن در نماز و غير نماز اشكال ندارد .

مسأله ۸۳۳
اگر مردي نداند يا فراموش كند كه انگشتري يا لباسش از طلا است و با آن نماز بخواند نمازش صحيح است .

شرط ششم

مسأله ۸۳۴
لباس مرد نمازگزار بايد ابريشم خالص نباشد و هم چنين بنابر احتياط واجب چيزهائي مانند عرقچين و بند شلوار كه به تنهائي ساتر عورتين نيستند در غير نماز هم پوشيدن آن براي مرد حرام است .

مسأله ۸۳۵
اگر آستر تمام لباس يا آستر مقداري از آن ابريشم خالص باشد ، پوشيدن آن براي مرد حرام و نماز در آن باطل است .

مسأله ۸۳۶
لباسي را كه نميداند از ابريشم خالص است يا جيز ديگر ، پوشيدن آن اشكال ندارد ، و نماز با آن صحيح است .

مسأله ۸۳۷
دستمال ابريشمي و مانند آن اگر در جيب مرد باشد اشكال ندارد و نماز را باطل نميكند .

مسأله ۸۳۸
پوشيدن لباس ابريشمي براي زن در نماز و غير نماز اشكال ندارد .

مسأله ۸۳۹
پوشيدن لباس غصبي و ابريشمي خالص و طلاباف و لباسي كه از مردار تهيه شده در حال ناچاري مانعي ندارد . و نيز كسي كه ناچار است لباس بپوشد ولباس ديگري غير از اينها ندارد و تا آخر وقت هم ناچاري او از بين نميرود ، ميتواند با اين لباسها نماز بخواند .

مسأله ۸۴۰
اگر غير از لباس غصبي و لباسي كه از مردار تهيه شده لباس ديگري ندارد و ناچار نيست لباس بپوشد ، بايد به دستوري كه براي برهنگان گفته شد نماز بخواند .

مسأله ۸۴۱
اگر غير از لباسي كه از حيوان حرام گوشت تهيه شده لباس ديگري ندارد ، چنانچه در پوشيدن لباس ناچار باشد ، ميتواند با همان لباس نماز بخواند . واگر ناچار نباشد ، بايد به دستوري كه براي برهنگان گفته شد نماز را بجا آورد و بنا بر احتياط واجب يك نماز ديگر هم با همان لباس بخواند .

مسأله ۸۴۲
اگر مرد غير از لباس ابريشمي خالص يا طلا باف ، لباس ديگري نداشته باشد ، چنانچه در پوشيدن لباس ناچار نباشد ، بايد به دستوري كه براي برهنگان گفته شد نماز بخواند .

مسأله ۸۴۳
اگر چيزي ندارد كه در نماز عورت خود را با آن بپوشاند ، واجب است اگر چه به كرايه يا خريداري باشد ، تهيه نمايد . ولي اگر تهيه آن به قدري پول لازم دارد كه نسبت به دارائي او زياد است ، يا طوريست كه اگر پول را به مصرف لباس برساند ، بحال او ضرر دارد ، بايد به دستوري كه براي برهنگان گفته شد نماز بخواند .

مسأله ۸۴۴
كسي كه لباس ندارد اگر ديگري لباس به او ببخشد يا عاريه دهد ، چنانچه قبول كردن آن براي او مشقت نداشته باشد ، بايد قبول كند بلكه اگر عاريه كردن يا طلب بخشش براي او سخت نيست ، بايد از كسي كه لباس دارد ، طلب بخشش يا عاريه نمايد .

مسأله ۸۴۵
بنابر احتياط واجب بايد انسان از پوشيدن لباس شهرت كه پارچه يا رنگ يا دوخت آن براي كسي كه ميخواهد آن را بپوشد معمول نيست ، خودداري كند ، ولي اگر با آن لباس نماز بخواند اشكال ندارد .

مسأله ۸۴۶
احتياط واجب آن است كه مرد لباس زنانه و زن لباس مردانه نپوشد ولي اگر با آن لباس نماز بخواند اشكال ندارد .

مسأله ۸۴۷
كسي كه بايد خوابيده نماز بخواند ، اگر برهنه باشد و لحاف يا تشك او نجس يا ابريشم خالص يا از اجزاء حيوان حرام گوشت باشد ، احتياط واجب آنست كه در نماز خود را با آنها نپوشاند . موارديكه لازم نيست بدن و لباس نمازگزار پاك باشد

مسأله ۸۴۸
در سه صورت كه تفصيل آنها بعدا گفته ميشود ، اگر بدن يا لباس نمازگزار نجس باشد ، نماز او صحيح است : اول آن كه بواسطه زخم يا جراحت يا دملي كه در بدن او است لباس يا بدنش به خون آلوده شده باشد . دوم آن كه بدن يا لباس او به مقدار كمتر از درهم ( كه تقريبا به اندازه يك اشرفي ميشود ) به خون آلوده باشد . سوم آن كه ناچار باشد با بدن يا لباس نجس نماز بخواند ، ودر دو صورت اگر فقط لباس نمازگزار نجس باشد ، نماز او صحيح است . اول آن كه لباسهاي كوچك او مانند جوراب و عرقچين نجس باشد ، دوم آن كه لباس زني كه پرستار بچه است نجس شده باشد و احكام اين پنج صورت مفصلا در مسائل بعد گفته ميشود .

مسأله ۸۴۹
اگر در بدن يا لباس نمازگزار ، خون زخم يا جراحت يا دمل باشد ، چنانچه طوري است كه آب كشيدن بدن يا لباس يا عوض كردن لباس براي بيشتر مردم يا براي خصوص او سخت است ، تا وقتيكه زخم يا جراحت يا دمل خوب نشده است ، ميتواند با آن خون نماز بخواند و همچنين است اگر چركي كه با خون بيرون آمده يا دوائي كه روي زخم گذاشته‌اند و نجس شده ، در بدن يا لباس او باشد .

مسأله ۸۵۰
اگر خون بريدگي و زخمي كه به زودي خوب ميشود و شستن آن آسان است ، در بدن يا لباس نمازگزار باشد ، نماز او باطل است .

مسأله ۸۵۱
اگر جائي از بدن يا لباس كه با زخم فاصله دارد ، به رطوبت زخم نجس شود ، جايز نيست با آن نماز بخواند . ولي اگر مقداري از بدن يا لباس كه معمولا به رطوبت زخم آلوده ميشود ، به رطوبت آن نجس شود ، نماز خواندن با آن مانعي ندارد .

مسأله ۸۵۲
اگر از توي دهان و بيني و مانند اينها خوني به بدن يا لباس برسد ، احتياط واجب آن است كه با آن نماز نخواند ، ولي با خون بواسير ميشود نماز خواند اگر چه دانه‌هايش در داخل باشد .

مسأله ۸۵۳
كسي كه بدنش زخم است ، اگر در بدن يا لباس خود خوني ببيند و نداند از زخم است يا خون ديگر ، با آن نماز خواندن مانعي ندارد .

مسأله ۸۵۴
اگر چند زخم در بدن باشد و بطوري نزديك هم باشند كه يك زخم حساب شود ، تا وقتي همه خوب نشده‌اند ، نماز خواندن با خون آنها اشكال ندارد . ولي اگر بقدري از هم دور باشند كه هر كدام يك زخم حساب شود ، هر كدام كه خوب شد ، بايد براي نماز ، بدن و لباس را از خون آن آب بكشد .

مسأله ۸۵۵
اگر سر سوزني خون حيض ، در بدن يا لباس نمازگزار باشد نماز او باطل است و بنابر احتياط خون نفاس ، و استحاضه ، و خون سگ و خوك ، و كافر و مردار و حيوان حرام گوشت در بدن يا لباس نمازگزار نباشد ، ولي خونهاي ديگر مثل خون بدن انسان يا خون حيوان حلال گوشت اگر چه در چند جاي بدن ولباس باشد در صورتيكه روي هم كمتر از درهم باشد ، ( كه تقريبا به اندازه يك اشرفي ميشود ) نماز خواندن با آن اشكال ندارد .

مسأله ۸۵۶
خوني كه به لباس بيآستر بريزد و به پشت آن برسد ، يك خون حساب ميشود ولي اگر پشت آن ، جدا خوني شود ، بنابر احتياط واجب بايد هر كدام را جدا حساب نمود ، پس اگر خوني كه در پشت وروي لباس است رويهم كمتر از درهم باشد ، نماز با آن صحيح و اگر بيشتر باشد نماز با آن باطل است .

مسأله ۸۵۷
اگر خون ، روي لباسي كه آستر دارد بريزد و به آستر آن برسد و يا به آستر بريزد و روي لباس خوني شود ، بايد هر كدام را جدا حساب نمود ، پس اگر خون روي لباس و آستر ، كمتر از درهم باشد نماز با آن صحيح و اگر بيشتر باشد نماز با آن باطل است .

مسأله ۸۵۸
اگر خون بدن يا لباس كمتر از درهم باشد و رطوبتي به آن برسد در صورتي كه خون و رطوبتي كه به آن رسيده به اندازه درهم يا بيشتر شود و اطراف را آلوده كند ، نماز با آن باطل است ، بلكه اگر رطوبت و خون باندازه درهم نشود و اطراف را هم آلوده نكند نماز خواندن با آن اشكال دارد ، ولي اگر رطوبت مخلوط به خون شود و از بين برود نماز صحيح است والا باطل است بنابر احتياط واجب .

مسأله ۸۵۹
اگر بدن يا لباس خوني نشود ولي بواسطه رسيدن به خون نجس شود اگر چه مقداري كه نجس شده كمتر از درهم باشد ، نميشود با آن نماز خواند .

مسأله ۸۶۰
اگر خوني كه در بدن يا لباس است كمتر از درهم باشد و نجاست ديگري به آن برسد . مثلا يك قطره بول روي آن بريزد ، نماز خواندن با آن جايز نيست .

مسأله ۸۶۱
اگر لباسهاي كوچك نمازگزار مثل عرقچين و جوراب كه نميشود با آنها عورت را پوشاند نجس باشد ، چنانچه از مردار و حيوان حرام گوشت درست نشده باشد ، نماز با آنها صحيح است و نيز اگر با انگشتري نجس نماز بخواند اشكال ندارد .

مسأله ۸۶۲
احتياط آن است كه چيز نجسي كه با آن ميشود عورت را پوشاند همراه نمازگزار نباشد ، ولي كسي كه اين مسأله را نميدانسته و مثلا مدتي با اين طور نماز خوانده ، لازم نيست آن نمازها را قضا كند .

مسأله ۸۶۳
زني كه پرستار بچه است و بيشتر از يك لباس ندارد ، هر گاه شبانه‌روزي يك مرتبه لباس خود را آب بكشد ، اگر چه تا روز ديگر لباس به بول بچه نجس شود ، ميتواند با آن لباس نماز بخواند . ولي احتياط واجب آن است كه لباس خود را در شبانه روز يك مرتبه براي اولين نمازي كه لباسش از پيش از آن نجس شده آب بكشد ، و نيز اگر بيشتر از يك لباس دارد ولي ناچار است كه همه آنها را بپوشد ، چنانچه شبانه‌روزي يك مرتبه به دستوري كه گفته شده همه آنها را آب بكشد كافي است .

چيزهائيكه در لباس نمازگزار مستحب است

مسأله ۸۶۴
چند چيز در لباس نمازگزار مستحب است كه از آن جمله است : عمامه با تحت الحنك ، پوشيدن عبا و لباس سفيد و پاكيزه‌ترين لباسها واستعمال بوي خوش و دست كردن انگشتري عقيق .

چيزهائيكه در لباس نمازگزار مكروه است

مسأله ۸۶۵
چند چيز در لباس نمازگزار مكروه است و از آن جمله است : پوشيدن لباس سياه و چرك و تنگ ولباس شرابخوار و لباس كسي كه از نجاست پرهيز نميكند و لباسي كه نقش صورت دارد و نيز باز بودن تكمه‌هاي لباس و دست كردن انگشتري كه نقش صورت دارد مكروه ميباشد.دسته بندی مطلب : احکام
برچسب ها :
درباره ما

نماز آرام بخش ترین معجون هستی است که روان آدمیان را مشحون از صلابت و رضا می کند. نماز گواراترین شربت آسمانی است که هیچ مائده ای با آن برابری نمی کند. نماز سبزینه ی نیاز است و آبرو که در آن ذره ای از خلش و خفت وجود ندارد. و در یک کلام نماز تابش آفتاب جمال خدا بر کویر هیات انسانی است.

ذکر امروز

آیه امروز
اوقات شرعی

جشنواره نماز