مسأله ۱۲۶۳
هر گاه چيزي از واجبات نماز را عمدا كم يا زياد كند ، اگر چه يك حرف آن باشد ، نماز باطل است .

مسأله ۱۲۶۴
اگر به واسطه ندانستن مسأله ، چيزي از اجزاء نماز را كم يا زياد كند اگر آن جزء ركن نباشد نمازش صحيح است اگر جاهل قاصر باشد ، والا به احتياط واجب ، نماز باطل است .

مسأله ۱۲۶۵
اگر در بين نماز بفهمد وضو يا غسلش باطل بوده يا بدون وضو يا غسل مشغول نماز شده ، بايد نماز را به هم بزند و دوباره با وضو يا غسل بخواند ، و اگر بعد از نماز بفهمد بايد دوباره نماز را با وضو يا غسل بجا آورد واگر وقت گذشته قضا نمايد .

مسأله ۱۲۶۶
اگر بعد از رسيدن به ركوع يادش بيايد كه دو سجده از ركعت پيش فراموش كرده ، نمازش باطل است . واگر پيش از رسيدن به ركوع يادش بيايد ، بايد برگردد و دو سجده را بجا آورد و برخيزد و حمد و سوره يا تسبيحات را بخواند و نماز را تمام كند .

مسأله ۱۲۶۷
اگر پيش از گفتن ( السلام علينا ) و ( السلام عليكم ) يادش بيايد كه دو سجده ركعت آخر را بجا نياورده ، بايد دو سجده را بجا آورد ودوباره تشهد بخواند و نماز را سلام دهد .

مسأله ۱۲۶۸
اگر پيش از سلام نماز يادش بيايد كه يك ركعت يا بيشتر از آخر نماز نخوانده ، بايد مقداري را كه فراموش كرده بجا آورد .

مسأله ۱۲۶۹
اگر بعد از سلام نماز يادش بيايد كه يك ركعت يا بيشتر از آخر نماز را نخوانده ، چنانچه كاري انجام داده كه اگر در نماز عمدا يا سهوا اتفاق بيفتد نماز را باطل ميكند ، مثلا پشت به قبله كرده نمازش باطل است ، واگر كاري كه عمدي و سهوي آن نماز را باطل ميكند انجام نداده بايد فورا مقداري كه فراموش كرده بجا آورد .

مسأله ۱۲۷۰
هر گاه بعد از سلام نماز عملي انجام دهد كه اگر در نماز عمدا يا سهوا اتفاق بيفتد نماز را باطل ميكند ، مثلا پشت به قبله نمايد و بعد يادش بيايد كه دو سجده آخر را بجا نياورده نمازش باطل است ، بلكه اگر پيش از انجام كاري كه نماز را باطل ميكند ، يادش بيايد دو سجده‌اي را كه فراموش كرده بجا آورد و دوباره تشهد بخواند و نماز را سلام دهد ودو سجده سهو براي سلامي كه اول گفته است بنمايد و احتياط آن است كه نماز را هم دوباره بخواند .

مسأله ۱۲۷۱
اگر بفهمد نماز را پيش از وقت خوانده ، يا پشت به قبله يا به طرف راست يا به طرف چپ قبله بجا آورده ، بايد دوباره بخواند و اگر وقت گذشته قضا نمايد.دسته بندی مطلب : احکام
برچسب ها :
درباره ما

نماز آرام بخش ترین معجون هستی است که روان آدمیان را مشحون از صلابت و رضا می کند. نماز گواراترین شربت آسمانی است که هیچ مائده ای با آن برابری نمی کند. نماز سبزینه ی نیاز است و آبرو که در آن ذره ای از خلش و خفت وجود ندارد. و در یک کلام نماز تابش آفتاب جمال خدا بر کویر هیات انسانی است.

ذکر امروز

آیه امروز
اوقات شرعی

جشنواره نماز