سه شنبه ۹ آبان ۱۳۹۶

مسأله ۹۷۸
در ركعت اول و دوم نمازهاي واجب يوميه ، انسان بايد اول حمد و بعد از آن يك سوره تمام بخواند .

مسأله ۹۷۹
اگر وقت نماز تنگ باشد ، يا انسان ناچار شود كه سوره را نخواند ، مثلا بترسد كه اگر سوره را بخواند ، دزد يا درنده ، يا چيز ديگري به او صدمه بزند ، نبايد سوره را بخواند و اگر در كاري عجله داشته باشد ميتواند سوره را نخواند .

مسأله ۹۸۰
اگر عمدا سوره را پيش از حمد بخواند نمازش باطل است واگر اشتباها سوره را پيش از حمد بخواند ودر بين آن يادش بيايد ، بايد سوره را رها كند وبعد از خواندن حمد سوره را از اول بخواند .

مسأله ۹۸۱
اگر حمد و سوره يا يكي از آنها را فراموش كند و بعد از رسيدن بركوع بفهمد نمازش صحيح است .

مسأله ۹۸۲
اگر پيش از آن كه براي ركوع خم شود ، بفهمد كه حمد و سوره را نخوانده بايد بخواند . واگر بفهمد سوره را نخوانده ، بايد فقط سوره را بخواند ولي اگر بفهمد حمد تنها را نخوانده ، بايد اول حمد وبعد از آن دوباره سوره را بخواند ، و نيز اگر خم شود و پيش از آن كه بركوع برسد ، بفهمد حمد و سوره ، يا سوره تنها ، يا حمد تنها را نخوانده ، بايد بايستد و به همين دستور عمل نمايد .

مسأله ۹۸۳
اگر در نماز يكي از چهار سوره‌اي را كه آيه سجده دارد و در مسأله ۳۵۵ گفته شد ، عمدا بخواند نمازش باطل است .

مسأله ۹۸۴
اگر اشتباها مشغول خواندن سوره‌اي شود كه سجده واجب دارد ، چنانچه پيش از رسيدن به آيه سجده بفهمد ، بايد آن سوره را رها كند وسوره ديگر بخواند و اگر بعد از خواندن آيه سجده ، بفهمد بايد در بين نماز با اشاره سجده آنرا بجا آورد و بهمان سوره كه خوانده اكتفا نمايد .

مسأله ۹۸۵
اگر در نماز آيه سجده را بشنود و به اشاره سجده كند نمازش صحيح است .

مسأله ۹۸۶
در نماز مستحبي خواندن سوره لازم نيست ، اگر چه آن نماز به واسطه نذر كردن واجب شده باشد ، ولي در بعضي از نمازهاي مستحبي مثل نماز وحشت كه سوره مخصوصي دارد ، اگر بخواهد به دستور آن نماز رفتار كرده باشد ، بايد همان سوره را بخواند .

مسأله ۹۸۷
در نماز جمعه و در نماز ظهر روز جمعه مستحب است در ركعت اول بعد از حمد ، سوره جمعه و در ركعت دوم بعد از حمد ، سوره منافقين بخواند و اگر مشغول يكي از اينها شود ، بنابر احتياط واجب نميتواند آنرا رها كند و سوره ديگر بخواند .

مسأله ۹۸۸
اگر بعد از حمد مشغول خواندن سوره قل هو الله احد يا سوره قل يا ايها الكافرون شود ، نميتواند آنرا رها كند و سوره ديگر بخواند ولي در نماز جمعه ونماز ظهر روز جمعه اگر از روي فراموشي به جاي سوره جمعه و منافقين ، يكي از اين دو سوره را بخواند ، تا به نصف نرسيده ، ميتواند آنرا رها كند و سوره جمعه و منافقين را بخواند .

مسأله ۹۸۹
اگر در نماز جمعه يا نماز ظهر روز جمعه عمدا سوره قل هو الله احد يا سوره قل يا ايها الكافرون بخواند ، اگر چه به نصف نرسيده باشد بنابر احتياط واجب نميتواند رها كند و سوره جمعه و منافقين را بخواند .

مسأله ۹۹۰
اگر در نماز ، غير سوره قل هو الله احد و قل يا ايها الكافرون سوره ديگري بخواند ، تا به نصف نرسيده ميتواند رها كند و سوره ديگر بخواند .

مسأله ۹۹۱
اگر مقداري از سوره را فراموش كند يا از روي ناچاري ، مثلا به واسطه تنگي وقت يا جهت ديگر نشود آنرا تمام نمايد ميتواند آن سوره را رها كند وسوره ديگر بخواند ، اگر چه از نصف گذشته باشد يا سوره‌اي را كه ميخوانده قل هو الله احد ، يا قل يا ايها الكافرون باشد .

مسأله ۹۹۲
بر مرد واجب است حمد و سوره نماز صبح و مغرب و عشا را بلند بخواند و بر مرد و زن واجب است حمد و سوره نماز ظهر و عصر را آهسته بخوانند .

مسأله ۹۹۳
مرد بايد در نماز صبح و مغرب و عشا مواظب باشد كه تمام كلمات حمد و سوره حتي حرف آخر آنها را بلند بخواند و اين در صورتي است كه به كلمه بعد وصل كند ، و در غير اين صورت بلند خواندن حرف آخر كلمه لازم نيست .

مسأله ۹۹۴
زن ميتواند حمد و سوره نماز صبح و مغرب و عشا را بلند يا آهسته بخواند ، ولي اگر نامحرم صدايش را بشنود بنابر احتياط واجب بايد آهسته بخواند .

مسأله ۹۹۵
اگر در جائي كه بايد نماز را بلند خواند عمدا آهسته بخواند ، يا در جائي كه بايد آهسته خواند عمدا بلند بخواند ، نمازش باطل است ولي اگر از روي فراموشي يا ندانستن مسأله باشد صحيح است و اگر در بين خواندن حمد و سوره هم بفهمد اشتباه كرده ، لازم نيست مقداري را كه خوانده دوباره بخواند .

مسأله ۹۹۶
اگر كسي در خواندن حمد و سوره بيشتر از معمول صدايش را بلند كند ، مثل آن كه آنها را با فرياد بخواند ، نمازش باطل است .

مسأله ۹۹۷
انسان بايد نماز را ياد بگيرد كه غلط نخواند و كسي كه به هيچ قسم نميتواند صحيح آنرا ياد بگيرد ، بايد هر طور كه ميتواند بخواند و احتياط مستحب آنست كه نماز را به جماعت بجا آورد .

مسأله ۹۹۸
كسي كه حمد وسوره و چيزهاي ديگر نماز را به خوبي نميداند و ميتواند ياد بگيرد ، چنانچه وقت نماز وسعت دارد ، بايد ياد بگيرد و اگر وقت تنگ است ، بنابر احتياط واجب در صورتي كه ممكن باشد ، بايد نمازش را به جماعت بخواند.

مسأله ۹۹۹
احتياط واجب آن است كه براي ياد دادن واجبات نماز مزد نگيرند ولي براي مستحبات آن اشكال ندارد .

مسأله ۱۰۰۰
اگر يكي از كلمات حمد يا سوره را نداند ، يا عمدا آنرا نگويد يا بجاي حرفي حرف ديگر بگويد مثلا بجاي ( ض ) ( ظ ) بگويد يا جائي كه بايد بدون زير و زبر خوانده شود ، زير و زبر بدهد ، يا تشديد را نگويد نماز او باطل است .

مسأله ۱۰۰۱
اگر انسان كلمه‌اي را صحيح بداند و در نماز همان طور بخواند وبعد بفهمد غلط خوانده احتياط مستحب آن است كه دوباره بخواند و اگر وقت گذشته قضا نمايد .

مسأله ۱۰۰۲
اگر زير و زبر كلمه‌اي را نداند بايد ياد بگيرد ولي اگر كلمه‌اي را كه وقف كردن آخر آن جايز است هميشه وقف كند ياد گرفتن زير و زبر آن لازم نيست و نيز اگر نداند مثلا كلمه‌اي به ( س ) است يا به ( ص ) بايد ياد بگيرد و چنانچه دو جور يا بيشتر بخواند ، مثل آن كه در اهدنا الصراط المستقيم ، مستقيم را يكمرتبه با سين و يكمرتبه با صاد بخواند نمازش باطل است مگر آن كه هر دو جور قرائت شده باشد و به اميد رسيدن بواقع بخواند .

مسأله ۱۰۰۳
اگر در كلمه‌اي واو باشد و حرف قبل از واو در آن كلمه پيش داشته باشد وحرف بعد از واو در آن كلمه همزه ( ء ) باشد مثل كلمه سوء بهتر است آن واو را مد بدهد يعني آنرا بكشد و هم چنين اگر در كلمه‌اي الف باشد و حرف قبل از الف در آن كلمه زبر داشته باشد و حرف بعد از الف در آن كلمه همزه باشد مثل جاء بهتر است الف آنرا بكشد و نيز اگر در كلمه‌اي ( ي ) باشد وحرف پيش از ( ي ) در آن كلمه زير داشته باشد وحرف بعد از ( ي ) در آن كلمه همزه باشد مثل ( جيء ) بهتر آن است ( ي ) را با مد بخواند و اگر بعد از اين واو و الف و ( ي ) بجاي همزه ( ء ) حرفي باشد كه ساكن است يعني زير و زبر و پيش ندارد باز هم بهتر آنست اين سه حرف را با مد بخواند ، مثلا در ولا الضالين كه بعد از الف حرف لام ساكن است ، بهتر آن است الف آن را با مد بخواند .

مسأله ۱۰۰۴
احتياط مستحب آن است كه در نماز ، وقف به حركت و وصل به سكون ننمايد و معني وقف به حركت آن است كه زير يا زبر يا پيش آخر كلمه‌اي را بگويد و بين آن كلمه و كلمه بعدش فاصله دهد ، مثلا بگويد الرحمن الرحيم و ميم الرحيم را زير بدهد و بعد قدري فاصله دهد وبگويد مالك يوم الدين . و معني وصل به سكون آنست كه زير يا زبر يا پيش كلمه‌اي را نگويد وآن كلمه را به كلمه بعد بچسباند مثل آن كه بگويد الرحمن الرحيم و ميم الرحيم را زير ندهد وفورا مالك يوم الدين را بگويد .

مسأله ۱۰۰۵
در ركعت سوم و چهارم نماز ميتواند فقط يك حمد بخواند يا سه مرتبه تسبيحات اربعه بگويد يعني سه مرتبه بگويد سبحان الله و الحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر و اگر يك مرتبه هم تسبيحات اربعه بگويد كافي است وميتواند در يك ركعت حمد و در ركعت ديگر تسبيحات بگويد وبهتر است در هر دو ركعت تسبيحات بخواند .

مسأله ۱۰۰۶
در تنگي وقت بايد تسبيحات اربعه را يك مرتبه بگويد .
مسأله ۱۰۰۷
بر مرد و زن واجب است كه در ركعت سوم و چهارم نماز ، حمد يا تسبيحات را آهسته بخوانند .

مسأله ۱۰۰۸
اگر در ركعت سوم وچهارم حمد بخواند ، بنابر احتياط واجب بايد بسم الله آنرا هم آهسته بگويد .

مسأله ۱۰۰۹
كسي كه نميتواند تسبيحات را ياد بگيرد يا درست بخواند ، بايد در ركعت سوم و چهارم حمد بخواند .

مسأله ۱۰۱۰
اگر در دو ركعت اول نماز به خيال اين كه دو ركعت آخر است تسبيحات بگويد ، چنانچه پيش از ركوع بفهمد ، بايد حمد و سوره را بخواند و اگر در ركوع بفهمد ، نمازش صحيح است .

مسأله ۱۰۱۱
اگر در دو ركعت آخر نماز به خيال اين كه در دو ركعت اول است حمد بخواند ، يا در دو ركعت اول نماز با اين كه گمان ميكرده در دو ركعت آخر است حمد بخواند ، چه پيش از ركوع بفهمد چه بعد از آن نمازش صحيح است .

مسأله ۱۰۱۲
اگر در ركعت سوم يا چهارم ميخواست حمد بخواند تسبيحات بزبانش آمد ، يا ميخواست تسبيحات بخواند حمد بزبانش آمد بايد آنرا رها كند ودوباره حمد يا تسبيحات را بخواند .

ولي اگر عادتش خواندن چيزي بوده كه به‌زبانش آمده ، ودر خزانه قلبش آنرا قصد داشته ميتواند همان را تمام كند ونمازش صحيح است .

مسأله ۱۰۱۳
كسي كه عادت دارد در ركعت سوم و چهارم تسبيحات بخواند اگر بدون قصد مشغول خواندن حمد شود بايد آنرا رها كند ودوباره حمد يا تسبيحات را بخواند .

مسأله ۱۰۱۴
در ركعت سوم و چهارم مستحب است بعد از تسبيحات استغفار كند ، مثلا بگويد : استغفر الله ربي واتوب اليه يا بگويد اللهم اغفرلي ، واگر به گمان آن كه حمد يا تسبيحات را گفته مشغول گفتن استغفار شود و شك كند كه حمد يا تسبيحات را خوانده يا نه ، بايد به شك خود اعتنا ننمايد ولي اگر نمازگزار پيش از خم شدن براي ركوع در حالي كه مشغول گفتن استغفار نيست ، شك كند كه حمد يا تسبيحات را خوانده يا نه ، بايد حمد يا تسبيحات را بخواند .

مسأله ۱۰۱۵
اگر در ركوع ركعت سوم يا چهارم يا در حال رفتن به ركوع شك كند كه حمد يا تسبيحات را خوانده يا نه ، بايد به شك خود اعتنا نكند .

مسأله ۱۰۱۶
هر گاه شك كند كه آيه يا كلمه‌اي را درست گفته يا نه اگر به چيزي كه بعد از آنست مشغول نشده ، بايد آن آيه يا كلمه را بطور صحيح بگويد و اگر به چيزي كه بعد از آنست مشغول شده ، چنانچه آن چيز ركن باشد مثل آن كه در ركوع شك كند كه فلان كلمه از سوره را درست گفته يا نه ، بايد بشك خود اعتنا نكند ، واگر ركن نباشد ، مثلا موقع گفتن ( الله الصمد ) شك كند كه ( قل هو الله احد ) را درست گفته يا نه ، باز هم ميتواند بشك خود اعتنا نكند ، ولي اگر احتياطا آن آيه يا كلمه را بطور صحيح بگويد اشكال ندارد ، واگر چند مرتبه هم شك كند ، ميتواند چند بار بگويد اما اگر به وسواس برسد و باز هم بگويد ، بنابر احتياط واجب بايد نمازش را دوباره بخواند .

مسأله ۱۰۱۷
مستحب است در ركعت اول ، پيش از خواندن حمد بگويد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم و در ركعت اول ودوم نماز ظهر و عصر ( بسم الله ) را بلند بگويد وحمد و سوره را شمرده بخواند و در آخر هر آيه وقف كند يعني آن را به آيه بعد نچسباند ، ودر حال خواندن حمد وسوره به معناي آيه توجه داشته باشد . اگر نماز را به جماعت ميخواند ، بعد از تمام شدن حمد امام و اگر فرادي ميخواند ، بعد از آن كه حمد خودش تمام شد بگويد الحمد لله رب العالمين . بعد از خواندن سوره قل هو الله احد ، يك ، يا دو ، يا سه مرتبه كذلك الله ربي يا سه مرتبه كذلك الله ربنا بگويد ، بعد از خواندن سوره كمي صبر كند بعد تكبير پيش از ركوع را بگويد يا قنوت را بخواند .
مسأله ۱۰۱۸
مستحب است در تمام نمازها در ركعت اول ، سوره انا انزلناه و در ركعت دوم ، سوره قل هو الله احد را بخواند .

مسأله ۱۰۱۹
مكروه است انسان در تمام نمازهاي يك شبانه روز سوره قل هو الله احد را نخواند .

مسأله ۱۰۲۰
خواندن سوره قل هو الله احد به يك نفس مكروه است .

مسأله ۱۰۲۱
سوره‌اي را كه در ركعت اول خوانده مكروه است در ركعت دوم بخواند ولي اگر سوره قل هو الله احد را در هر دو ركعت بخواند مكروه نيست.دسته بندی مطلب : احکام
برچسب ها :
درباره ما

نماز آرام بخش ترین معجون هستی است که روان آدمیان را مشحون از صلابت و رضا می کند. نماز گواراترین شربت آسمانی است که هیچ مائده ای با آن برابری نمی کند. نماز سبزینه ی نیاز است و آبرو که در آن ذره ای از خلش و خفت وجود ندارد. و در یک کلام نماز تابش آفتاب جمال خدا بر کویر هیات انسانی است.

ذکر امروز

آیه امروز
اوقات شرعی

جشنواره نماز