سه شنبه ۹ آبان ۱۳۹۶

مسأله ۱۰۴۵
نمازگزار بايد در هر ركعت از نمازهاي واجب و مستحب ، بعد از ركوع دو سجده كند وسجده آن است كه پيشاني و كف دو دست و سر دو زانو و سر دو انگشت بزرگ پاها را بر زمين بگذارد .

مسأله ۱۰۴۶
دو سجده روي هم يك ركن است كه اگر كسي در نماز واجب عمدا يا از روي فراموشي هر دو را ترك كند ، يا دو سجده ديگر به آنها اضافه نمايد ، نمازش باطل است.

مسأله ۱۰۴۷
اگر عمدا يك سجده كم يا زياد كند ، نماز باطل ميشود و اگر سهوا يك سجده كم كند حكم آن بعدا گفته خواهد شد .

مسأله ۱۰۴۸
اگر پيشاني را عمدا يا سهوا به زمين نگذارد ، سجده نكرده است . اگر چه جاهاي ديگر به زمين برسد ولي اگر پيشاني را به زمين بگذارد و سهوا جاهاي ديگر را به زمين نرساند ، يا سهوا ذكر نگويد سجده صحيح است .

مسأله ۱۰۴۹
در سجده هر ذكري بگويد كافي است ولي احتياط واجب آن است كه مقدار ذكر از سه مرتبه سبحان الله يا يك مرتبه سبحان ربي الاعلي و بحمده كمتر نباشد ومستحب است سبحان ربي الاعلي و بحمده را سه يا پنج يا هفت مرتبه بگويد .

مسأله ۱۰۵۰
در سجود بايد به مقدار ذكر واجب ، بدن آرام باشد و موقع گفتن ذكر مستحب هم ، اگر آن را به قصد ذكري كه براي سجده دستور داده‌اند بگويد ، آرام بودن بدن لازم است .

مسأله ۱۰۵۱
اگر پيش از آن كه پيشاني به زمين برسد و بدن آرام بگيرد عمدا ذكر سجده را بگويد ، يا پيش‌از تمام شدن ذكر عمدا سر از سجده بردارد ، نماز باطل است .

مسأله ۱۰۵۲
اگر پيش از آن كه پيشاني به زمين برسد و بدن آرام گيرد ، سهوا ذكر سجده را بگويد و پيش از آن كه سر از سجده بردارد ، بفهمد اشتباه كرده بايد دوباره در حال آرام بودن ، ذكر را بگويد .

مسأله ۱۰۵۳
اگر بعد از آن كه سر از سجده برداشت ، بفهمد كه پيش از آرام گرفتن بدن ذكر را گفته يا پيش از آن كه ذكر سجده تمام شود سر برداشته نمازش صحيح است .

مسأله ۱۰۵۴
اگر موقعي كه ذكر سجده را ميگويد ، يكياز هفت عضو را عمدا از زمين بردارد ، نماز باطل ميشود وليموقعي كه مشغول گفتن ذكر نيست ، اگر غير پيشاني جاهاي ديگر را از زمين بردارد و دوباره بگذارد اشكال ندارد .

مسأله ۱۰۵۵
اگر پيش از تمام شدن ذكر سجده سهوا پيشاني را از زمين بردارد نميتواند دوباره بزمين بگذارد وبايد آن‌را يك سجده حساب كند ، ولي اگر جاهاي ديگر را سهوا از زمين بردارد ، بايد دو مرتبه به زمين بگذارد و ذكر را بگويد .

مسأله ۱۰۵۶
بعد از تمام شدن ذكر سجده اول بايد بنشيند تا بدن آرام گيرد و دوباره به سجده رود .

مسأله ۱۰۵۷
جاي پيشاني نمازگزار بايد از جاهاي زانوهايش پست‌تر و بلند تر از چهار انگشت بسته نباشد ، بلكه احتياط واجب آن است كه جاي پيشاني او از جاي انگشتانش پست‌تر و بلند تر از چهار انگشت بسته نباشد .

مسأله ۱۰۵۸
در زمين سراشيب كه سراشيبي آن درست معلوم نيست احتياط واجب آن است كه جاي پيشاني نمازگزار از جاي انگشتهاي پا و سر زانوهاي او بيش از چهار انگشت بسته بلند تر نباشد .

مسأله ۱۰۵۹
اگر پيشاني را سهوا به چيزي بگذارد كه از جاي انگشتهاي پا و سر زانوهاي او بلند تر از چهار انگشت بسته است ، چنانچه بلندي آن بقدري است كه نميگويند در حال سجده است ، ميتواند سر را بردارد و به چيزي كه بلندي آن به اندازه چهار انگشت بسته يا كمتر است بگذارد و ميتواند سر را بروي آنچه باندازه چهار انگشت يا كمتر است بكشد ، و اگر بلندي آن بقدري است كه ميگويند در حال سجده است احتياط واجب آن است كه پيشاني را از روي آن بروي چيزي كه بلندي آن به اندازه چهار انگشت بسته يا كمتر است بكشد ، واگر كشيدن پيشاني ممكن نيست ، بنابر احتياط واجب بايد نماز را تمام كند و دوباره بخواند .

مسأله ۱۰۶۰
بايد بين پيشاني و آنچه بر آن سجده ميكند چيزي نباشد پس اگر مهر بقدري چرك باشد كه پيشاني به خود مهر نرسد ، سجده باطل است ولي اگر مثلا رنگ مهر تغيير كرده باشد اشكال ندارد .

مسأله ۱۰۶۱
در سجده بايد كف دست را بر زمين بگذارد ولي در حال ناچاري پشت دست هم مانعي ندارد ، و اگر پشت دست ممكن نباشد ، بايد مچ دست را بگذارد ، و چنانچه آن را هم نتواند ، بايد تا آرنج هر جا كه ميتواند بر زمين بگذارد و اگر آن هم ممكن نيست ، گذاشتن بازو كافي است .

مسأله ۱۰۶۲
در سجده بايد بنابر احتياط واجب سر دو انگشت بزرگ پاها را به زمين بگذارد ، و اگر انگشتهاي ديگر پا ، يا روي پا را به زمين بگذارد ، يا به واسطه بلند بودن ناخن ، سر شست بزمين نرسد نماز باطل است وكسي كه به واسطه ندانستن مسأله نمازهاي خود را اين طور خوانده بنابر احتياط مستحب ، بايد دوباره بخواند .

مسأله ۱۰۶۳
كسي كه مقداري از شست پايش بريده ، بايد بقيه آن را به زمين بگذارد ، و اگر چيزي از آن نمانده ، يا اگر مانده خيلي كوتاه است بايد بقيه انگشتان را بگذارد واگر هيچ انگشت ندارد ، بايد هر مقداري از پا باقي مانده به زمين بگذارد .

مسأله ۱۰۶۴
اگر بطور غير معمول سجده كند ، مثلا سينه وشكم را به زمين بچسباند ، بنابر احتياط واجب بايد نماز را دوباره بخواند ، واگر پاها را درازا كند ، اگر چه هفت عضوي كه گفته شد به زمين برسد ، بايد نماز را دوباره بخواند .

مسأله ۱۰۶۵
مهر يا چيز ديگري كه بر آن سجده ميكند ، بايد پاك باشد ، ولي اگر مثلا مهر را روي فرش نجس بگذارد ، يا يك طرف مهر نجس باشد و پيشاني را به طرف پاك آن بگذارد اشكال ندارد .

مسأله ۱۰۶۶
اگر در پيشاني دمل و مانند آن باشد ، چنانچه ممكن است بايد با جاي سالم پيشاني سجده كند ، و اگر ممكن نيست بايد زمين را گود كند ودمل را در گودال و جاي سالم را به مقداري كه براي سجده كافي باشد بر زمين بگذارد .

مسأله ۱۰۶۷
اگر دمل يا زخم تمام پيشاني را گرفته باشد بايد بيكي از دو طرف پيشاني سجده كند و اگر ممكن نيست به چانه و اگر به چانه هم ممكن نيست بايد به هر جاي از صورت كه ممكن است سجده كند و اگر به هيچ جاي از صورت ممكن نيست بايد با جلو سر سجده نمايد .

مسأله ۱۰۶۸
كسي كه نميتواند پيشاني را به زمين برساند بايد به قدري كه ميتواند خم شود و مهر يا چيز ديگري را كه سجده بر آن صحيح است روي چيز بلندي گذاشته و طوري پيشاني را بر آن بگذارد كه بگويند سجده كرده است ، ولي بايد كف دستها و زانوها و انگشتان پا را بطور معمول بزمين بگذارد .

مسأله ۱۰۶۹
كسي كه هيچ نميتواند خم شود بايد براي سجده بنشيند و با سر اشاره كند و اگر نتواند بايد با چشمها اشاره نمايد و در هر دو صورت احتياط واجب آن است كه اگر ميتواند بقدري مهر را بلند كند كه پيشاني را بر آن بگذارد و اگر نميتواند احتياط مستحب آن است كه مهر را بلند كند وبه پيشاني بگذارد ، و اگر با سر يا چشمها هم نميتواند اشاره كند ، بايد در قلب نيت سجده كند ، و بنابر احتياط واجب با دست و مانند آن براي سجده اشاره نمايد .

مسأله ۱۰۷۰
كسي كه نميتواند بنشيند ، بايد ايستاده نيت سجده كند و چنانچه ميتواند ، براي سجده با سر اشاره كند و اگر نميتواند ، با چشمها اشاره نمايد و اگر اين را هم نميتواند ، در قلب نيت سجده كند ، وبنابر احتياط واجب با دست و مانند آن براي سجده اشاره نمايد .

مسأله ۱۰۷۱
اگر پيشاني بياختيار از جاي سجده بلند شود ، چنانچه ممكن باشد بايد نگذارد دوباره به جاي سجده برسد ، واين يك سجده حساب ميشود ، چه ذكر سجده را گفته باشد يا نه واگر نتواند سر را نگهدارد وبي اختيار دوباره به جاي سجده برسد ، رويهم يك سجده حساب ميشود و اگر ذكر نگفته باشد بايد بگويد .

مسأله ۱۰۷۲
جائي كه انسان بايد تقيه كند ميتواند بر فرش ومانند آن سجده نمايد ولازم نيست براي نماز به جاي ديگر برود .

مسأله ۱۰۷۳
اگر روي چيزي كه بدن روي آن آرام نميگيرد سجده كند باطل است ولي روي تشك پر يا چيز ديگري كه بعد از سر گذاشتن و مقداري پائين رفتن آرام ميگيرد سجده كند اشكال ندارد .

مسأله ۱۰۷۴
اگر انسان ناچار شود كه در زمين گل نماز بخواند ميتواند در حالي كه ايستاده است ، براي سجده با سر اشاره كند و تشهد را ايستاده بخواند و اگر سجده وتشهد را بطور معمول هم بجا آورد ، نمازش صحيح است .

مسأله ۱۰۷۵
در ركعت اول و ركعت سومي كه تشهد ندارد ، مثل ركعت سوم نماز ظهر و عصر و عشا اگر بعد از سجده دوم بدون آن كه مقداري بنشيند براي ركعت بعد برخيزد نمازش صحيح است ، ولي بنابر احتياط واجب بايد بعد از سجده دوم قدري بيحركت بنشيند و بعد برخيزد .

چيزهائي كه سجده بر آنها صحيح است

مسأله ۱۰۷۶
بايد بر زمين و چيزهاي غير خوراكي كه از زمين ميرويد ، مانند چوب و برگ درخت سجده كرد و سجده بر چيزهاي خوراكي و پوشاكي صحيح نيست و نيز سجده كردن بر چيزهاي معدني مانند طلا و نقره و عقيق و فيروزه باطل است اما سجده كردن بر سنگهاي معدني مانند سنگ مرمر و سنگهاي سياه اشكال ندارد .

مسأله ۱۰۷۷
احتياط واجب آن است كه بر برگ درخت مو اگر تازه باشد سجده نكنند .

مسأله ۱۰۷۸
سجده بر چيزهائي كه از زمين ميرويد و خوراك حيوان است مثل علف و كاه صحيح است .

مسأله ۱۰۷۹
سجده بر گلهائي كه خوراكي نيستند ، صحيح است ولي سجده بر دواهاي خوراكي كه از زمين ميرويد ، مانند گل بنفشه و گل گاوزبان صحيح نيست .

مسأله ۱۰۸۰
سجده بر گياهي كه خوردن آن در بعضي از شهرها معمول است ودر شهرهاي ديگر معمول نيست و نيز سجده بر ميوه نارس صحيح نيست ولي سجده بر توتون جايز است.

مسأله ۱۰۸۱
سجده بر سنگ آهك و سنگ گچ صحيح است بلكه به گچ و آهك پخته و آجر و كوزه گلي و مانند آن هم ميشود سجده كرد .

مسأله ۱۰۸۲
اگر كاغذ را از چيزي كه سجده بر آن صحيح است مثلا از كاه ساخته باشند ، ميشود بر آن سجده كرد و سجده بر كاغذي كه از پنبه و مانند آن ساخته شده اشكال ندارد .

مسأله ۱۰۸۳
براي سجده بهتر از هر چيز تربت حضرت سيد الشهداء عليه السلام ميباشد ، بعد از آن خاك ، بعد از خاك سنگ و بعد از سنگ گياه است .

مسأله ۱۰۸۴
اگر چيزي كه سجده بر آن صحيح است ندارد ، يا اگر دارد بواسطه سرما يا گرماي زياد ومانند اينها نميتواند بر آن سجده كند ، بايد به لباسش اگر از كتان يا پنبه است ، سجده كند و اگر از چيز ديگر است بر همان چيز سجده كند واگر آن هم نيست بايد بر پشت دست و چنانچه آنهم ممكن نباشد بچيز معدني مانند انگشتر عقيق سجده نمايد .

مسأله ۱۰۸۵
سجده بر گل و خاك سستي كه پيشاني روي آن آرام نميگيرد اگر بعد از آن كه مقداري فرو رفت آرام بگيرد اشكال ندارد .

مسأله ۱۰۸۶
اگر در سجده اول ، مهر به پيشاني بچسبد و بدون اين كه مهر را بردارد دوباره به سجده رود اشكال دارد .

مسأله ۱۰۸۷
اگر در بين نماز چيزي كه بر آن سجده ميكند گم شود و چيزي كه سجده بر آن صحيح است نداشته باشد چنانچه وقت وسعت دارد ، بايد نماز را بشكند واگر وقت تنگ است بايد به لباسش اگر از پنبه يا كتان است سجده كند و اگر از چيز ديگري است بر همان چيز واگر آنهم ممكن نيست بر پشت دست ، و اگر آن هم نميشود به چيز معدني مانند انگشتر عقيق سجده نمايد .

مسأله ۱۰۸۸
هر گاه در حال سجده بفهمد پيشاني را بر چيزي گذاشته كه سجده بر آن باطل است ، اگر ممكن باشد ، بايد پيشاني را از روي آن بروي چيزي كه سجده بر آن صحيح است بكشد و اگر وقت تنگ است ، به دستوري كه در مسأله پيش گفته شد عمل كند .

مسأله ۱۰۸۹
اگر بعد از سجده بفهمد پيشاني را روي چيزي گذاشته كه سجده بر آن باطل‌است ، اشكال ندارد .

مسأله ۱۰۹۰
سجده كردن براي غير خداوند متعال حرام ميباشد و بعضي از مردم عوام كه‌مقابل قبر امامان عليهم السلام پيشاني را به زمين ميگذارند ، اگر براي شكر خداوند متعال باشد ، اشكال ندارد وگرنه حرام است .

مستحبات و مكروهات سجده

مسأله ۱۰۹۱
در سجده چند چيز مستحب است :

۱ كسي كه ايستاده نماز ميخواند بعد از آن كه سر از ركوع برداشت وكاملا ايستاد وكسي كه نشسته نماز ميخواند ، بعد از آن كه كاملا نشست ، براي رفتن به سجده تكبير بگويد .

۲ موقعي كه مرد ميخواهد به سجده برود ، اول دستها را و زن اول زانوها را به زمين بگذارد .

۳ بيني را به مهر يا چيزي كه سجده بر آن صحيح است بگذارد .

۴ در حال سجده انگشتان دست را به هم بچسباند و برابر گوش بگذارد ، بطوري كه سر آنها رو به قبله باشد .

۵ در سجده دعا كند و از خدا حاجت بخواهد و اين دعا را بخواند : يا خير المسؤولين و يا خير المعطين ارزقني وارزق عيالي من فضلك فانك ذوالفضل العظيم . يعني اي بهترين كسي كه از او سئوال ميكنند و اي بهترين عطا كنندگان ، روزي بده به من و عيال من از فضل خودت ، پس بدرستي كه تو داراي فضل بزرگي .

۶ بعد از سجده بر ران چپ بنشيند و روي پاي راست را بر كف پاي چپ بگذارد .

۷ بعد از هر سجده وقتي نشست و بدنش آرام گرفت تكبير بگويد .

۸ بعد از سجده اول بدنش كه آرام گرفت استغفر الله ربي و اتوب اليه بگويد .

۹ سجده را طول بدهد ودر موقع نشستن دستها را روي رانها بگذارد .

۱۰ براي رفتن به سجده دوم ، در حال آرامي بدن ( الله‌اكبر ) بگويد .

۱۱ در سجده‌ها صلوات بفرستد واگر آن را به قصد ذكري كه در سجده‌ها دستور داده‌اند بگويد اشكال ندارد .

۱۲ در موقع بلند شدن ، دستها را بعد از زانوها از زمين بردارد .

۱۳ مردها آرنجها وشكم را به زمين نچسبانند و بازوها را از پهلو جدا نگاه دارند و زنها آرنجها وشكم را بر زمين بگذارند و اعضاء بدن را به يكديگر بچسبانند . و مستحبات ديگر سجده در كتابهاي مفصل گفته شده است .

مسأله ۱۰۹۲
قرآن خواندن در سجده مكروه است . و نيز مكروه است براي بر طرف كردن گرد وغبار ، جاي سجده را فوت كند . و اگر در اثر فوت كردن ، دو حرف از دهان بيرون آيد ، نماز باطل است و غير از اينها مكروهات ديگري هم در كتابهاي مفصل گفته شده است .

سجده واجب قرآن

مسأله ۱۰۹۳
در هر يك از چهار سوره والنجم و اقراء و الم تنزيل و حم سجده يك آيه سجده است ، كه اگر انسان بخواند يا گوش به آن دهد ، بعد از تمام شدن آن آيه ، بايد فورا سجده كند و اگر فراموش كرد ، هر وقت يادش آمد بايد سجده نمايد .

مسأله ۱۰۹۴
اگر انسان موقعي كه آيه سجده را ميخواند ، از ديگري هم بشنود چنانچه گوش داده دو سجده نمايد و اگر به گوشش خورده يك سجده كافي است .

مسأله ۱۰۹۵
در غير نماز اگر در حال سجده آيه سجده را بخواند يا به آن گوش بدهد بايد سر از سجده بردارد و دوباره سجده كند .

مسأله ۱۰۹۶
اگر آيه سجده را از كسي كه قصد خواندن قرآن ندارد ، بشنود ، يا از مثل گرامافون آيه سجده را بشنود لازم نيست سجده نمايد ، ولي اگر از آلتي كه صداي خود انسان را ميرساند بشنود واجب است سجده كند .

مسأله ۱۰۹۷
در سجده واجب قرآن نميشود بر چيزهاي خوراكي و پوشاكي سجده كرد ، ولي ساير شرايط سجده را كه در نماز است لازم نيست مراعات كنند .

مسأله ۱۰۹۸
در سجده واجب قرآن بايد طوري عمل كند كه بگويند سجده كرد .

مسأله ۱۰۹۹
هر گاه در سجده قرآن پيشاني را به قصد سجده به زمين بگذارد ، اگر چه ذكر نگويد كافيست و گفتن ذكر ، مستحب است و بهتر است بگويد : لا اله الا الله حقا حقا لا اله الا الله ايمانا وتصديقا لا اله الا الله عبوديه ورقا سجدت لك يا رب تعبدا و رقا لا مستنكفا و لا مستكبرا بل انا عبد ذليل ضعيف خائف مستجير.دسته بندی مطلب : احکام
برچسب ها :
درباره ما

نماز آرام بخش ترین معجون هستی است که روان آدمیان را مشحون از صلابت و رضا می کند. نماز گواراترین شربت آسمانی است که هیچ مائده ای با آن برابری نمی کند. نماز سبزینه ی نیاز است و آبرو که در آن ذره ای از خلش و خفت وجود ندارد. و در یک کلام نماز تابش آفتاب جمال خدا بر کویر هیات انسانی است.

ذکر امروز

آیه امروز
اوقات شرعی

جشنواره نماز