سه شنبه ۹ آبان ۱۳۹۶

مسأله ۱۰۲۲
در هر ركعت بعد از قرائت بايد به اندازه‌اي خم شود كه بتواند دست را به زانو بگذارد واين عمل را ركوع ميگويند .

مسأله ۱۰۲۳
اگر به اندازه ركوع خم شود ، ولي دستها را به زانو نگذارد اشكال ندارد .

مسأله ۱۰۲۴
هر گاه ركوع را بطور غير معمول بجا آورد ، مثلا به چپ يا راست خم شود ، اگر چه دستهاي او به زانو برسد ، صحيح نيست .

مسأله ۱۰۲۵
خم شدن بايد به قصد ركوع باشد ، پس اگر به قصد كار ديگر مثلا براي كشتن جانور خم شود ، نميتواند آن را ركوع حساب كند بلكه بايد بايستد دوباره براي ركوع خم شود وبه واسطه اين عمل ، ركن زياد نشده و نماز باطل نميشود .

مسأله ۱۰۲۶
كسي كه دست يا زانوي او با دست و زانوي ديگران فرق دارد ، مثلا دستش خيلي بلند است كه اگر كمي خم شود به زانو ميرسد يا زانوي او پائين‌تر از مردم ديگر است كه بايد خيلي خم شود تا دستش بزانو برسد ، بايد به اندازه معمول خم شود .

مسأله ۱۰۲۷
كسي كه نشسته ركوع ميكند ، بايد به قدري خم شود كه صورتش مقابل زانوها برسد و بهتر است به قدري خم شود كه صورت نزديك جاي سجده برسد .

مسأله ۱۰۲۸
انسان هر ذكري در ركوع بگويد كافي است ولي احتياط واجب آن است كه بقدر سه مرتبه سبحان الله يا يك مرتبه سبحان ربي العظيم وبحمده كمتر نباشد .

مسأله ۱۰۲۹
ذكر ركوع بايد دنبال هم و به عربي صحيح گفته شود و مستحب است آن را سه يا پنج يا هفت مرتبه بلكه بيشتر بگويند .

مسأله ۱۰۳۰
در ركوع بايد بمقدار ذكر واجب ، بدن آرام باشد ودر ذكر مستحب هم اگر آن را بقصد ذكري كه براي ركوع دستور داده‌اند بگويد بنابر احتياط واجب ، آرام بودن بدن لازم است .

مسأله ۱۰۳۱
اگر موقعي كه ذكر واجب ركوع را ميگويد ، بياختيار به قدري حركت كند كه از حال آرام بودن بدن خارج شود بنابر احتياط واجب بايد بعد از آرام گرفتن بدن ، دوباره ذكر را بگويد ، ولي اگر كمي حركت كند كه از حال آرام بودن بدن خارج نشود ، يا انگشتان را حركت دهد اشكال ندارد .

مسأله ۱۰۳۲
اگر پيش از آن كه به مقدار ركوع خم شود و بدن آرام گيرد عمدا ذكر ركوع را بگويد ، نمازش باطل است .

مسأله ۱۰۳۳
اگر پيش از تمام شدن ذكر واجب ، عمدا سر از ركوع بردارد نمازش باطل است واگر سهوا سر بردارد ، چنانچه پيش از آن كه از حال ركوع خارج شود ، يادش بيايد كه ذكر ركوع را تمام نكرده بايد در حال آرامي بدن دوباره ذكر را بگويد واگر بعد از آن كه از حال ركوع خارج شد ، يادش بيايد نماز او صحيح است .

مسأله ۱۰۳۴
اگر نتواند به مقدار ذكر در ركوع بماند ، در صورتيكه بتواند پيش از آن كه از حد ركوع بيرون رود ذكر را بگويد ، بايد در آن حال تمام كند و اگر نتواند در حال برخاستن ذكر را بقصد رجاء بگويد .

مسأله ۱۰۳۵
اگر بواسطه مرض و مانند آن در ركوع آرام نگيرد نماز صحيح است ولي بايد پيش از آن كه از حال ركوع خارج شود ، ذكر واجب يعني سبحان ربي العظيم وبحمده يا سه مرتبه سبحان الله را بگويد .

مسأله ۱۰۳۶
هر گاه نتواند به اندازه ركوع خم شود ، بايد به چيزي تكيه دهد و ركوع كند واگر موقعي هم كه تكيه داده نتواند بطور معمول ركوع كند بايد به هر اندازه ميتواند ، خم شود و اگر هيچ نتواند خم شود بايد موقع ركوع بنشيند و نشسته ركوع كند و احتياط مستحب آن است كه نماز ديگري هم بخواند و براي ركوع آن با سر اشاره نمايد .

مسأله ۱۰۳۷
كسي كه ميتواند ايستاده نماز بخواند اگر در حال ايستاده يا نشسته نتواند ركوع كند ، بايد ايستاده نماز بخواند و براي ركوع با سر اشاره كند و اگر نتواند اشاره كند ، بايد به نيت ركوع چشم‌ها را هم بگذارد و ذكر آن را بگويد وبه نيت برخاستن از ركوع ، چشمها را باز كند واگر از اين هم عاجز است بايد در قلب ، نيت ركوع كند و ذكر آن را بگويد .

مسأله ۱۰۳۸
كسي كه نميتواند ايستاده يا نشسته ركوع كند وبراي ركوع فقط ميتواند در حالي كه نشسته است كمي خم شود يا در حالي كه ايستاده است با سر اشاره كند ، بايد ايستاده نماز بخواند وبراي ركوع با سر اشاره نمايد واحتياط مستحب آن است كه نماز ديگري هم بخواند و موقع ركوع آن بنشيند وهر قدر ميتواند براي ركوع خم شود .

مسأله ۱۰۳۹
اگر بعد از رسيدن به حد ركوع و آرام گرفتن بدن سر بردارد و دو مرتبه به قصد ركوع باندازه ركوع خم شود ، نمازش باطل است ، ونيز اگر بعد از آن كه به اندازه ركوع خم شد و بدنش آرام گرفت ، بقصد ركوع به قدري خم شود كه از اندازه ركوع بگذرد و دوباره به ركوع برگردد ، بنابر احتياط واجب نمازش باطل است و بهتر آن است كه نماز را تمام كند و از سر بخواند .
مسأله ۱۰۴۰
بعد از تمام شدن ذكر ركوع ، بايد راست به ايستد وبعد از آن كه بدن آرام گرفت به سجده رود واگر عمدا پيش از ايستادن ، يا پيش از آرام گرفتن بدن به سجده رود نمازش باطل است .

مسأله ۱۰۴۱
اگر ركوع را فراموش كند و پيش از آن كه به سجده برسد ، يادش بيايد ، بايد بايستد بعد به ركوع رود و چنانچه به حالت خميدگي به ركوع برگردد ، نمازش باطل است .

مسأله ۱۰۴۲
اگر بعد از آن كه پيشاني بزمين برسد ، يادش بيايد كه ركوع نكرده بنابر احتياط واجب بايد بايستد و ركوع را بجا آورد و نماز را تمام كند و دوباره بخواند .

مسأله ۱۰۴۳
مستحب است پيش از رفتن به ركوع در حالي كه راست ايستاده تكبير بگويد و در ركوع زانوها را به عقب دهد و پشت را صاف نگهدارد و گردن را بكشد و مساوي پشت نگهدارد و بين دو قدم را نگاه كند وپيش از ذكر يا بعد از آن صلوات بفرستد و بعد از آن كه از ركوع برخاست و راست ايستاد ، در حال آرامي بدن بگويد سمع الله لمن حمده .

مسأله ۱۰۴۴
مستحب است در ركوع زنها دست را از زانو بالاتر بگذارند و زانوها را به عقب ندهند.دسته بندی مطلب : احکام
برچسب ها :
درباره ما

نماز آرام بخش ترین معجون هستی است که روان آدمیان را مشحون از صلابت و رضا می کند. نماز گواراترین شربت آسمانی است که هیچ مائده ای با آن برابری نمی کند. نماز سبزینه ی نیاز است و آبرو که در آن ذره ای از خلش و خفت وجود ندارد. و در یک کلام نماز تابش آفتاب جمال خدا بر کویر هیات انسانی است.

ذکر امروز

آیه امروز
اوقات شرعی

جشنواره نماز