سه شنبه ۹ آبان ۱۳۹۶

مسأله ۹۱۶
براي مرد و زن مستحب است پيش از نمازهاي يوميه اذان واقامه بگويند ، ولي پيش از نماز عيد فطر و قربان ، مستحب است سه مرتبه بگويند الصلاه و در نمازهاي واجب ديگر سه مرتبه الصلاه را به قصد رجاء بگويد .

مسأله ۹۱۷
مستحب است در روز اولي كه بچه بدنيا ميآيد يا پيش از آن كه بند نافش بيفتد ، در گوش راست او اذان و در گوش چپش اقامه بگويند .

مسأله ۹۱۸
اذان هيجده جمله است : الله اكبر چهار مرتبه اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله ، حي علي الصلاه ، حي علي الفلاح ، حي علي خير العمل ، الله اكبر ، لا اله الا الله هر يك دو مرتبه ، واقامه هفده جمله است يعني دو مرتبه الله اكبر از اول اذان و يكمرتبه لا اله الا الله از آخر آن كم ميشود و بعد از گفتن حي علي خير العمل بايد دو مرتبه قد قامت الصلاه اضافه نمود .

مسأله ۹۱۹
اشهد ان عليا ولي الله جزء اذان و اقامه نيست ولي خوبست بعد از اشهد ان محمدا رسول الله ، به قصد قربت گفته شود . ترجمه اذان و اقامه الله اكبر يعني خداي تعالي بزرگتر از آنست كه او را وصف كنند . اشهد ان لا اله الا الله يعني شهادت ميدهم كه غير خدائي كه يكتا وبيهمتا است خداي ديگري سزاوار پرستش نيست اشهد ان محمدا رسول الله يعني شهادت ميدهم كه حضرت محمد بن عبدالله صلي الله عليه وآله وسلم پيغمبر و فرستاده خدا است . اشهد ان عليا امير المؤمنين و ولي الله يعني شهادت ميدهم كه حضرت علي عليه الصلاه والسلام امير المؤمنين و ولي خدا بر همه خلق است . حي علي الصلاه يعني بشتاب براي نماز حي علي الفلاح يعني بشتاب براي رستگاري . حي علي خير العمل يعني بشتاب براي بهترين كارها كه نماز است . قد قامت الصلاه يعني به تحقيق نماز بر پا شد . لا اله الا الله يعني خدائي سزاوار پرستش نيست مگر خدائي كه يكتا و بيهمتا است .

مسأله ۹۲۰
بين جمله‌هاي اذان و اقامه بايد خيلي فاصله نشود و اگر بين آنها بيشتر از معمول فاصله بيندازد ، بايد دوباره آنرا از سر بگيرد .

مسأله ۹۲۱
اگر در اذان واقامه صدا را در گلو بيندازد چنانچه غنا شود ، يعني بطور آوازه‌خواني كه در مجالس لهو و بازيگري معمول است اذان و اقامه را بگويد ، حرام است و اگر غنا نشود مكروه ميباشد .

مسأله ۹۲۲
در پنج نماز اذان ساقط ميشود : اول نماز عصر روز جمعه . دوم نماز عصر روز عرفه كه روز نهم ذي حجه است . سوم نماز عشاء شب عيد قربان ، براي كسي كه در مشعر الحرام باشد . چهارم نماز عصر و عشاء زن مستحاضه ، پنجم نماز عصر و عشاء كسي كه نميتواند از بيرون آمدن بول و غائط خودداري كند و در اين پنج نماز در صورتي اذان ساقط ميشود كه با نماز قبلي فاصله نشود يا فاصله كمي بين آنها باشد ، ولي فاصله شدن نافله و تعقيب ضرر ندارد .

مسأله ۹۲۳
اگر براي نماز جماعتي اذان و اقامه گفته باشند ، كسي كه با آن جماعت نماز ميخواند ، نبايد براي نماز خود اذان و اقامه بگويد .

مسأله ۹۲۴
اگر براي خواندن نماز جماعت به مسجد رود و ببيند جماعت تمام شده تا وقتي كه صفها بهم نخورده و جمعيت متفرق نشده ، نميتواند براي نماز خود اذان و اقامه بگويد در صورتي كه براي جماعت اذان واقامه گفته شده باشد .

مسأله ۹۲۵
در جائي كه عده‌اي مشغول نماز جماعتند ، يا نماز آنان تازه تمام شده و صفها بهم نخورده است ، اگر انسان بخواند فرادي يا با جماعت ديگري كه برپا ميشود نماز بخواند ، با سه شرط اذان و اقامه از او ساقط ميشود : اول آن كه براي آن نماز ، اذان و اقامه گفته باشند . دوم آن كه نماز جماعت باطل نباشد . سوم آن كه نماز او و نماز جماعت در يك مكان باشد ، پس اگر نماز جماعت ، داخل مسجد باشد و او بخواهد در بام مسجد نماز بخواند ، مستحب است اذان و اقامه بگويد .

مسأله ۹۲۶
اگر در شرط دوم از شرطهائي كه در مسأله پيش گفته شده شك كند ، يعني شك كند كه نماز جماعت صحيح بوده يا نه ، اذان واقامه از او ساقط است ولي اگر در يكي از دو شرط ديگر شك كند مستحب است اذان و اقامه بگويد .

مسأله ۹۲۷
كسي كه اذان و اقامه ديگري را ميشنود مستحب است هر قسمتي را كه ميشنود بگويد ولي از ( حي علي الصلاه ) تا ( حي علي خير العمل ) را به اميد ثواب بگويد .

مسأله ۹۲۸
كسي كه اذان و اقامه ديگري را شنيده ، چه با او گفته باشد يا نه ، در صورتي كه بين آن اذان و اقامه و نمازي كه ميخواهد بخواند زياد فاصله نشده باشد ، ميتواند براي نماز خود اذان واقامه نگويد .

مسأله ۹۲۹
اگر مرد اذان زن را با قصد لذت بشنود ، اذان از او ساقط نميشود . بلكه اگر قصد لذت هم نداشته باشد ، ساقط شدن اذان اشكال دارد .

مسأله ۹۳۰
اذان و اقامه نماز جماعت را بايد مرد بگويد ، ولي در جماعت زنان اگر زن اذان و اقامه بگويد كافي است .

مسأله ۹۳۱
اقامه بايد بعد از اذان گفته شود و اگر قبل از اذان بگويند صحيح نيست .

مسأله ۹۳۲
اگر كلمات اذان واقامه را بدون ترتيب بگويد ، مثلا حي علي الفلاح را پيش از حي علي الصلاه بگويد بايد از جائي كه ترتيب بهم خورده ، دوباره بگويد .

مسأله ۹۳۳
بايد بين اذان و اقامه فاصله ندهد و اگر بين آنها بقدري فاصله دهد كه اذاني را كه گفته اذان اين اقامه حساب نشود مستحب است دوباره اذان و اقامه را بگويد و نيز اگر بين اذان و اقامه و نماز به قدري فاصله دهد كه اذان و اقامه آن نماز حساب نشود ، مستحب است دوباره براي آن نماز ، اذان واقامه بگويد .

مسأله ۹۳۴
اذان و اقامه بايد به عربي صحيح گفته شود ، پس اگر به عربي غلط بگويد ، يا بجاي حرفي حرف ديگر بگويد ، يا مثلا ترجمه آنها را به فارسي بگويد صحيح نيست .

مسأله ۹۳۵
اذان واقامه بايد بعد از داخل شدن وقت نماز گفته شود و اگر عمدا يا از روي فراموشي پيش از وقت بگويد باطل است .

مسأله ۹۳۶
اگر پيش از گفتن اقامه شك كند كه اذان گفته يا نه بايد اذان را بگويد ، ولي اگر مشغول اقامه شود و شك كند كه اذان گفته يا نه ، گفتن اذان لازم نيست .

مسأله ۹۳۷
اگر در بين اذان يا اقامه پيش از آن كه قسمتي را بگويد شك كند كه قسمت پيش از آن را گفته يا نه ، بايد قسمتي را كه در گفتن آن شك كرده بگويد ، ولي اگر در حال گفتن قسمتي از اذان يا اقامه شك كند كه آنچه پيش از آن است گفته يا نه ، گفتن آن لازم نيست .

مسأله ۹۳۸
مستحب است انسان در موقع گفتن اذان ، رو به قبله بايستد و با وضو يا غسل باشد و دستها را به گوش بگذارد و صدا را بلند نمايد و بكشد و بين جمله‌هاي اذان كمي فاصله دهد وبين آنها حرف نزند .

مسأله ۹۳۹
مستحب است بدن انسان در موقع گفتن اقامه آرام باشد و آنرا از اذان آهسته‌تر بگويد و جمله‌هاي آنرا به هم نچسباند ، ولي به اندازه‌اي كه بين جمله‌هاي اذان فاصله ميدهد ، بين جمله‌هاي اقامه فاصله ندهد .

مسأله ۹۴۰
مستحب است بين اذان و اقامه يك قدم بردارد ، يا قدري بنشيند يا سجده كند ، يا ذكر بگويد يا دعا بخواند ، يا قدري ساكت باشد يا حرفي بزند يا دو ركعت نماز بخواند ولي حرف زدن بين اذان و اقامه نماز صبح مستحب نيست ، ولي نماز خواندن بين اذان و اقامه نماز مغرب را به اميد ثواب بياورد .

مسأله ۹۴۱
مستحب است كسي را كه براي گفتن اذان معين ميكنند ، عادل و وقت شناس و صدايش بلند باشد و اذان را در جاي بلند بگويد.دسته بندی مطلب : احکام
برچسب ها :
درباره ما

نماز آرام بخش ترین معجون هستی است که روان آدمیان را مشحون از صلابت و رضا می کند. نماز گواراترین شربت آسمانی است که هیچ مائده ای با آن برابری نمی کند. نماز سبزینه ی نیاز است و آبرو که در آن ذره ای از خلش و خفت وجود ندارد. و در یک کلام نماز تابش آفتاب جمال خدا بر کویر هیات انسانی است.

ذکر امروز

آیه امروز
اوقات شرعی

جشنواره نماز