سه شنبه ۹ آبان ۱۳۹۶

مسأله ۹۰۰
نجس كردن زمين وسقف وبام وطرف داخل ديوار مسجد حرام است و هر كس بفهمد كه نجس شده است بايد فورا نجاست آن را بر طرف كند . و احتياط واجب آن است كه طرف بيرون ديوار مسجد را هم نجس نكنند ، و اگر نجس شود نجاستش را بر طرف نمايند ، مگر آن كه واقف آن را جزء مسجد قرار نداده باشد .

مسأله ۹۰۱
اگر نتواند مسجد را تطهير نمايد ، يا كمك لازم داشته باشد وپيدا نكند ، تطهير مسجد بر او واجب نيست ، ولي اگر بياحترامي به مسجد باشد بنابر احتياط واجب ، بايد به كسي كه ميتواند تطهير كند اطلاع دهد .

مسأله ۹۰۲
اگر جائي از مسجد نجس شود كه تطهير آن بدون كندن يا خراب كردن ممكن نيست بايد آنجا را بكنند ، يا اگر خرابي زياد لازم نميآيد خراب نمايند ، و پر كردن جايي كه كنده‌اند ، و ساختن جائيكه خراب كرده‌اند واجب نيست . ولي اگر آن كس كه نجس كرده بكند يا خراب كند در صورت امكان بايد پر كند و تعمير نمايد .

مسأله ۹۰۳
اگر مسجدي را غصب كنند و بجاي آن خانه و مانند آن بسازند . كه ديگر بآن مسجد نگويند باز هم بنابر احتياط واجب نجس كردن آن حرام و تطهير آن واجب است .

مسأله ۹۰۴
نجس كردن حرم امامان عليهم السلام حرام است . و اگر يكي از آنها نجس شود ، چنانچه نجس ماندن آن بياحترامي باشد ، تطهير آن واجب است ، بلكه احتياط مستحب آن ست كه اگر بياحترامي هم نباشد آنرا تطهير كنند .

مسأله ۹۰۵
اگر حصير مسجد نجس شود ، بنابر احتياط واجب بايد آن را آب بكشند ولي چنانچه بواسطه آب كشيدن ، خراب ميشود وبريدن جاي نجس بهتر است ، بايد آنرا ببرند و اگر كسي كه نجس كرده ببرد بايد خودش اصلاح كند .

مسأله ۹۰۶
بردن عين نجس مانند خون در مسجد اگر بياحترامي به مسجد باشد حرام است ، و همچنين بردن چيزي كه نجس شده ، درصورتي كه بياحترامي به مسجد باشد حرام است.

مسأله ۹۰۷
اگر مسجد را براي روضه‌خواني چادر بزنند وفرش كنند وسياهي بكوبند و اسباب چاي در آن ببرند ، در صورتي كه اين كارها به مسجد ضرر نرساند و مانع نماز خواندن نشود اشكال ندارد .

مسأله ۹۰۸
بنابر احتياط واجب مسجد را به طلا نبايد زينت نمايند و همچنين نبايد صورت چيزهائي كه مثل انسان و حيوان روح دارد در مسجد نقش كنند . ونقاشي چيزهائي كه روح ندارد ، مثل گل و بوته مكروه است .

مسأله ۹۰۹
اگر مسجد خراب هم شود نميتوانند آنرا بفروشند يا داخل ملك و جاده نمايند .

مسأله ۹۱۰
فروختن در و پنجره و چيزهاي ديگر مسجد حرام است و اگر مسجد خراب شود ، بايد اينها را صرف تعمير همان مسجد كنند . وچنانچه بدرد آن مسجد نخورد ، بايد در مسجد ديگر مصرف شود ، ولي اگر بدرد مسجدهاي ديگر هم نخورد ، ميتوانند آنرا بفروشند و پول آن را اگر ممكن است صرف تعمير همان مسجد وگرنه صرف تعمير مسجد ديگر نمايند .

مسأله ۹۱۱
ساختن مسجد و تعمير مسجدي كه نزديك به خرابي ميباشد مستحب است واگر مسجد طوري خراب شود كه تعمير آن ممكن نباشد ، ميتوانند آنرا خراب كنند و دوباره بسازند بلكه ميتوانند مسجدي را كه خراب نشده ، براي احتياج مردم خراب كنند و بزرگتر بسازند .

مسأله ۹۱۲
تميز كردن مسجد و روشن كردن چراغ آن مستحب است ، وكسي كه ميخواهد مسجد برود ، مستحب است خود را خوشبو كند ولباس پاكيزه و قيمتي بپوشد ، و ته كفش خود را وارسي كند كه نجاستي بآن نباشد ، و موقع داخل شدن به مسجد اول پاي راست و موقع بيرون آمدن ، اول پاي چپ را بگذارد ، و همچنين مستحب است از همه زودتر به مسجد آيد و از همه ديرتر از مسجد بيرون رود .

مسأله ۹۱۳
وقتي انسان وارد مسجد ميشود ، مستحب است دو ركعت نماز به قصد تحيت و احترام مسجد بخواند ، و اگر نماز واجب يا مستحب ديگري هم بخواند كافي است .

مسأله ۹۱۴
خوابيدن در مسجد اگر انسان ناچار نباشد وصحبت كردن راجع به كارهاي دنيا و مشغول صنعت شدن و خواندن شعري كه نصيحت و مانند آن نباشد مكروه است . و نيز مكروه است آب دهان و بيني و اخلاط سينه را در مسجد بيندازد و گمشده‌اي را طلب كند و صداي خود را بلند كند ولي بلند كردن صدا براي اذان مانعي ندارد .

مسأله ۹۱۵
راه دادن بچه و ديوانه به مسجد مكروه است و كسي كه پياز و سير و مانند اينها خورده كه بوي دهانش مردم را اذيت ميكند مكروه است به مسجد برود.دسته بندی مطلب : احکام
برچسب ها :
درباره ما

نماز آرام بخش ترین معجون هستی است که روان آدمیان را مشحون از صلابت و رضا می کند. نماز گواراترین شربت آسمانی است که هیچ مائده ای با آن برابری نمی کند. نماز سبزینه ی نیاز است و آبرو که در آن ذره ای از خلش و خفت وجود ندارد. و در یک کلام نماز تابش آفتاب جمال خدا بر کویر هیات انسانی است.

ذکر امروز

آیه امروز
اوقات شرعی

جشنواره نماز